Chvála je najvyššia služba, ktorú vykonávajú Božie deti

Image

Čítanie z Písma: Ž 22:4; 50:23; 106:12, 47; 146:2; Hebr 13:15

Môžeme povedať, že najvyššie vyjadrenie duchovného života svätých spočíva práve vo chválení Boha. Boží trón je najvyšším miestom vo vesmíre, a predsa, On ,,tróni na chválach Izraela“ (Ž 22:4). Božie meno, ba dokonca Boh Sám je vyvýšený skrze chválu.

Dávid v jednom žalme povedal, že sa modlí k Bohu trikrát za deň (Ž 55:18). Zároveň v inom žalme povedal, že chváli Boha sedemkrát za deň (Ž 119:164). Dávid na základe inšpirácie Svätým Duchom ocenil dôležitosť chválenia. Modlil sa iba trikrát za deň, ale chválil Boha sedemkrát za deň. Dávid tiež určil Levitov, aby hrali na citarách a harfách, a tým aby velebili Boha, ďakovali Bohu a chválili Boha pred archou Jeho zmluvy (1 Krn 16:4-6). Potom čo Šalamún dokončil stavbu Božieho chrámu, kňazi zaniesli archu zmluvy do svätyne svätých. Keď kňazi vyšli zo svätyne, Leviti sa postavili vedľa oltára a trúbili na trúbach a spievali za sprievodu cimbalov, citár a hárf. Pri spoločnom chválení Boha tak zaznieval jeden hlas. V tom okamihu sláva Hospodinova naplnila Boží dom (2 Krn 5:12-14). Obaja, Dávid aj Šalamún sa dotkli Božieho srdca a priniesli obete chvál, ktoré boli Bohu príjemné. Hospodin tróni na chválach Izraela. Po celý náš život mali by sme chváliť Pána a spievať chvály nášmu Bohu.

OBEŤ CHVÁLY

Biblia venuje otázke chválenia veľkú pozornosť. Písma sa o tom často zmieňujú. Kniha Žalmov je plná chvál. Kniha Žalmov je vskutku knihou o chvále v Starom Zákone. Práve zo Žalmov je citovaných mnoho chvál.

Avšak, Žalmy nepojímajú len kapitoly o chvále, ale taktiež o utrpení. Boh chce, aby Jeho ľud spoznal, že tí čo chvália sú práve tí, ktorí boli prevedení skúškami, a ktorých city boli zranené. V týchto žalmoch môžeme vidieť ľudí vedených Bohom cez tiene a temnotu. Sú to ľudia, ktorí boli odmietnutí, ohováraní a prenasledovaní. “Prevalili sa cezo mňa všetky Tvoje príboje a vlny“ (42:8). A predsa Boh zdokonalil ich chvály. Slová chvály neprichádzajú len od tých ľudí, „ktorí sa plavia v tichých vodách.“ Oveľa viac prichádzajú od tých, ktorí sú Ním vychovávaní a prechádzajú utrpením. V Žalmoch sa môžeme dotknúť citov, ktoré boli najviac ranené a zároveň tu nachádzame najväčšie a najvyššie chvály. Boh používa mnoho útrap, ťažkostí a osočovaní na to, aby vo Svojom ľude spôsoboval chvály. Jeho ľud sa prostredníctvom ťažkých okolností učí byť pred Ním chváliacim ľudom.

Tí, ktorí najhlasnejšie chvália, nepatria vždy medzi tých najšťastnejších ľudí. Najmocnejšia chvála totiž veľmi často prichádza práve od tých, ktorí prechádzajú rôznymi útrapami. Takýto druh chvály je Bohu najviac príjemný a je Bohom aj požehnávaný. Boh nechce, aby Ho ľudia chválili len vtedy, keď sú na vrcholkoch Kanaánu, zasľúbenej zeme. Boh oveľa viac túži vidieť Svoj ľud písať žalmy a chváliť Ho v čase, keď ,,idú temným údolím“ (23:4). Toto je pravá chvála.

Úryvok z brožúry CHVÁLENIE, ktorú si môžete objednať na našej stránke.