Božia túžba a zámer - úryvky z knihy Genezis (1.)

ObrázokGn 1:26 "A Boh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu ... nad celou zemou ...“ (RHP)

Gn 2:9 "Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla".

Božou túžbou a zámerom je mať súhrnného človeka, ktorý Boha bude vyjadrovať na Jeho obraz a ktorý Ho bude zastupovať s Jeho autoritou. Položme si otázku: ako môže človek vyjadrovať Boha na Jeho obraz a zastupovať Boha s Jeho autoritou? 

Potom, čo bol človek stvorený, Boh si na jednej strane odpočinul, ale na druhej strane Božie dielo ešte nebolo celkom dokončené, pretože človek ešte v sebe nemal božský život. Človek síce mal podobu a vzhľad Boha, ale nie život a prirodzenosť, podstatu, Boha. V Genezis 1 sú stvorené životy rôznych stupňov, ale v Genezis 2 je jedinečný a najvyšší život, božský život, nestvorený život, znázornený stromom života. Adam bol učinený ako najvyšší život medzi stvorenými životmi, ale v období stvorenia nemal božský život. Božím úmyslom bolo, aby človek prijal Boha ako svoj život. Bez toho, aby človek prijal, uvedomil si a zakúsil božský život, človek nikdy nemôže byť Božím vyjadrením a zastúpením. 

Záznam o stvorení v Genezis 1 síce zjavuje Boží zámer pri stvorení človeka, ale neukazuje, akým spôsobom má byť tento zámer naplnený. Preto potrebujeme druhý záznam [o stvorení v Genezis 2], ktorý zjavuje spôsob, postup, ktorý Boh používa pre naplnenie Svojho zámeru.

Boh chce dosiahnuť Svoj zámer pomocou Svojho vlastného života. Ak máme vyjadrovať Boha, musíme mať Boží život. Ak máme Boží život, môžeme Boha vyjadrovať spontánne a mimovoľne. Len čo budeme mať Jeho život, budeme vyjadrovať Jeho obraz. Život je spôsob, ktorým Boh napĺňa Svoj zámer. Tento život nie je náš prirodzený život, ale božský a večný život Boha.

So životom súvisí tiež autorita. Čím viac života máte, tým väčšiu máte autoritu. Na to, aby sme mohli zastupovať Boha s Jeho autoritou, potrebujeme Jeho život.

Človek bol stvorený na Boží obraz, ale bol len ako fotografia, ktorá ukazuje niečo z Boha, nemá však život Boha. Napriek tomu, že človek bol Božím obrazom, nemal Boží život. Božím úmyslom bolo, aby človek mal účasť na živote, ktorý bol naznačený stromom života.

Genezis 1 zjavuje večný Boží zámer, ktorým je vyjadrovať Seba samého prostredníctvom človeka a s človekom vykonávať Svoje panstvo. Človek bol stvorený, aby vyjadroval a zastupoval Boha. Boh teda má zámer, a má aj spôsob ako tento zámer naplniť. Ako sme videli, týmto spôsobom je život. Boh si praje do nás vstúpiť ako život. Boh chce pre naplnenie Svojho zámeru vstúpiť do človeka a byť jeho životom a zaopatrením života. Ďalej Genezis 2 zjavuje, že Boží postup pozostáva z troch krokov.

Prvým krokom bolo, že Boh stvoril človeka ako nádobu, ktorá má obsahovať Boha ako život. Pretože človek bol vytvorený ako nádoba, ktorá má obsahovať Boha, človek môže žiť prostredníctvom Boha, vyjadrovať Boha a zastupovať Boha.

Druhým krokom bolo, že Boh postavil človeka pred strom života. Tým, že Boh postavil človeka pred strom života, naznačil, že chce, aby Boha prijímal do svojej bytosti.

Prvým krokom bolo vytvoriť nádobu, druhým postaviť túto nádobu pred strom života a tretím krokom je vpracovať Boha do človeka ako život.

Zostavené prevažne z úryvkov z knihy Štúdium života v Genezis

Ďalšie publikácie: The Vision of God´s Building, ch. 1; The Central Thought of God, ch. 3; The Central Line of the Divine Relevation, ch. 5-6

Tagy: