ŠTÚDIUM ŽIVOTA V KNIHE DANIEL

Čtení z Písma: Da 1,1-2Obrázok

Mezi mnoha prorockými knihami jsou čtyři knihy tajemné: Izajáš, Ezechiel, Daniel a Zacharjáš. Děkujeme Pánu, že nám během let tyto knihy otevřel. V tomto úvodním poselství ke studiu života v Danielovi se budeme zabývat tématem, obsahem, ústřední myšlenkou a oddíly knihy Daniel.

I. Téma

Tématem knihy Daniel je osud Izraele vydělený Bohem, obsah sedmdesáti týdnů (Da 9,24-27). Sedmdesát týdnů je osudem, který Bůh vydělil Izraeli.

Tato kniha pokrývá nejen osud Izraele, ale také pohanskou vládu a Krista. Veliká lidská socha v Danielovi 2 představuje veškerou lidskou vládu od Genesis 10 do Zjevení 19. Naše chápání dějin židovského lidu a pohanské vlády by bez této knihy bylo nedostatečné. Kniha Daniel nám ukazuje, že Izrael a lidská vláda jsou pro Krista. Kristus je ústředností a univerzálností Božího pohybu, a tento pohyb je vnitřně spojen s Izraelem a pohanskou vládou.

Kniha Daniel zjevuje pět specifických bodů ohledně Krista. Prvním bodem je Kristova smrt. Daniel 9,25-26 říká: „Od vyjití slova k obnově a k budování Jeruzaléma až k Mesiáši vůdci bude sedm týdnů a šedesát dva týdnů…  Ale po těch šedesáti dvou týdnech bude vyhlazen Mesiáš.“ Tento výrok o tom, že Mesiáš bude „vyhlazen“, je nejjasnějším slovem o ukřižování Krista ve Starém Zákoně. Kristovo ukřižování je mezníkem věků. Jedná se o mezník, kde bylo ukončeno staré stvoření pro vyklíčení nového stvoření v Kristově vzkříšení.

Kristus zemřel všezahrnující smrtí. Když zemřel, zemřeli jsme s Ním i my a celé staré stvoření. Jeho smrt tudíž byla všezahrnujícím ukončením. Ukončující Kristova smrt uvedla vzkříšení, a ve vzkříšení začalo klíčení Božího nového stvoření.

Druhým bodem je budoucí objevení Krista (2,34-35.45). Kristus se objeví jako kámen vylomený bez rukou, aby udeřil veliké soše (vv. 31-45) do chodidel ze železa a hlíny. Celá socha, která představuje veškerou lidskou vládu, bude rozdrcena, nikoli od hlavy k prstům u nohou, ale od prstů u nohou vzhůru k hlavě. K tomuto roztříštění sochy od prstů u nohou k hlavě dojde při Kristově příchodu, a je něčím, co dokáže pouze Bůh sám. Při Kristově příchodu bude veškerá lidská vláda, od Nimroda v Genesis 10 až po Antikrista, posledního císaře římské říše, ve Zjevení 19, rozdrcena a bude jako plevy roznesené větrem (Da 2,35). Kristův příchod bude rovněž zahájením věčného Božího království. Kristův příchod tudíž bude mezníkem, který uzavírá lidskou vládu a přináší věčné Boží království.

Třetím bodem je Kristus jako Syn člověka, který přichází k Božímu trůnu, aby přijal vládu a království (7,13-14). V Lukášovi 19 je Kristus zobrazen jako jeden urozený člověk, který odešel do daleké krajiny, aby přijal království a pak se vrátil (v. 12). Kristův příchod k Božímu trůnu, aby od Boha nebes přijal království, se odehrává v Danielovi 7. Poté, co Kristus přijme království, vrátí se zpět.

Čtvrtým bodem je Kristova znamenitost v Danielovi 10. Než v kapitolách 10 – 12 Daniel promluvil o osudu Izraele, dostalo se mu zjevení Krista v Jeho znamenitosti. Každá část Krista je znamenitá a vzácná (vv. 5-6). Potřebujeme uvidět a poznat tohoto znamenitého Krista, než budeme moci poznat osud Božího lidu.

Posledním bodem je Kristus jako společník trpících Božích svědků. V kapitole třetí nechal Nebúkadnesar uvrhnout do rozpálené ohnivé pece tři Danielovy společníky, Chananjáše, Míšaela a Azarjáše, protože nepadli a nepoklonili se zlaté soše, kterou dal Nebúkadnesar postavit (vv. 13-23). Byli uvrženi do pece, ale Nebúkadnesar ke svému úžasu v peci uviděl další osobu. Ten čtvrtý „připomínal syna bohů“ (v. 25). Ta Osoba je znamenitý Kristus, který prochází stejným rozpáleným ohněm jako Jeho trpící vítězové. Kdykoli jsme svědky pro Boha a svědčíme o něčem pro Boha, můžeme trpět. Přesto, v našem utrpení, přichází Kristus jako Syn člověka - Ten, který je způsobilý a schopný s námi ve všem soucítit - aby byl naším společníkem.

II. Obsah

Obsahem knihy Daniel je sedmdesát týdnů, které Bůh vydělil pro Izrael (9,24-27). Jeden týden se rovná sedmiletí. Používáme slovo vydělil, abychom ukázali, že Bůh dělí věky na části.

A. Prvních sedm týdnů trvajících čtyřicet devět let

Oněch sedmdesát týdnů je rozděleno do tří částí. První část je sedm týdnů trvajících čtyřicet devět let, od vyjití výnosu k budování Jeruzaléma do jeho dokončení.

B. Šedesát dva týdny trvající čtyři sta třicet čtyři let

Druhá část jsou šedesát dva týdny trvající čtyři sta třicet čtyři let, od dokončení budování Jeruzaléma do vyhlazení Mesiáše (ukřižování Krista).

C. Poslední týden trvající sedm let

Třetí část bude poslední týden trvající sedm let, což bude doba Antikristovy smlouvy s Izraelem, posledních sedm let nynějšího věku milosti, rozdělených na dvě poloviny. První polovina nebude tak důležitá, ale druhá polovina, posledních tři a půl roku, bude velmi důležitá, neboť to bude doba velikého soužení (Mt 24,21).

D. Vsunutí izraelských dějin
mezi prvních šedesát devět týdnů
a poslední týden

Mezi prvních šedesát devět týdnů a poslední týden dochází ke vsunutí izraelských dějin, ve věku milosti. Toto vsunutí můžeme nazvat věkem tajemství, věkem milosti či věkem církve. Tento věk zahrnuje mnoho tajemných věcí, jako je Kristovo vzkříšení, znovuzrození, Kristovo žití v nás a oživující Duch. Dějiny Izraele jsou fyzické, bez něčeho, co by bylo tajemné povahy, ale dějiny církve jsou naprosto tajemné.

První část sedmi týdnů a druhá část šedesáti dvou týdnů se již naplnily. Výnos o znovuvybudování Jeruzaléma byl vydán (Da 9,25) a Jeruzalém byl znovu vybudován. Mesiáš byl vyhlazen šedesát dva týdny od znovuvybudování Jeruzaléma (v. 26). Tyto dvě části ze sedmdesáti týdnů, které byly proroctvími, se tudíž staly historií.

III. Ústřední myšlenka

Ústřední myšlenka Daniela je, že vládnutí nebes (4,23), které vykonává Bůh nebes (2,37.44) nad veškerou lidskou vládou na zemi, se hodí k Boží věčné ekonomii, aby Kristus ukončil staré stvoření pro vyklíčení nového stvoření, aby roztříštil a rozdrtil úhrn lidské vlády a aby ustanovil věčné Boží království.

Bůh nebes vládne nad veškerou lidskou vládou. Lidská vláda začala Nimrodem v Genesis 10. Před Genesis 10 nebyly žádné lidské národy; namísto toho bylo pouze jedno lidstvo jako celek bez zavedených národů. Národy začal upevňovat Nimrod, který postavil Bábel, předobraz Babylonu (Gn 10,8-10). Lidská vláda se uzavře budoucím Antikristem, který bude posledním císařem římské říše. Veškerá lidská vláda od Nimroda až po Antikrista dosud byla a nadále bude pod vládnutím nebes, které vykonává Bůh nebes.

V Boží ekonomii Kristus ukončil staré stvoření pro vyklíčení nového stvoření ve svém vzkříšení skrze svou smrt. Toho bylo dosaženo při Jeho prvním příchodu. V Boží ekonomii Kristus svým blížícím se objevením rovněž roztříští a rozdrtí úhrn lidské vlády napříč dějinami lidstva a nastolí věčné Boží království. Všechny tyto záležitosti byly a budou vnitřně spojeny s Izraelem, ať již pozitivně nebo negativně.

Celá světová situace je pod vládou nebes, kterou vykonává Bůh nebes, aby se hodila k Jeho ekonomii pro Krista. Dnes se světová situace, zejména v Evropě a v zemích kolem Středozemního moře, vyrovnala a byla přivedena do stavu, který je připraven na Kristův návrat. Pán je za dveřmi a čas se přiblížil. Když vidíme tuto situaci, musíme se probudit a uvědomit si, že svět není pro nás. Jsme pro Krista a každý den se musíme připravovat na setkání s Ním. Tehdy od Něho dostaneme odměnu.

Kniha Daniel pokrývá některé velmi důležité záležitosti. Zaprvé, tato kniha pokrývá dějiny Izraele. Bez této knihy by židovský lid nemohl správně rozumět svým dějinám. Daniel rovněž pokrývá lidskou vládou od Nimroda až po Antikrista. Jelikož Izrael a lidská vláda jsou pro Krista, kniha Daniel rovněž zjevuje určité aspekty Krista. Kristus je středem a obvodem, ústředností a univerzálností, Božího pohybu.

IV. Oddíly

Poslední věc, kterou probereme v tomto poselství, jsou oddíly knihy Daniel.

A. Vyústění úpadku Božích vyvolených

V Danielovi 1,1-2, v úvodním slovu, vidíme vyústění úpadku Božích vyvolených – odvedení do babylonského zajetí.

B. Vítězství mladých potomků
Božích pokleslých vyvolených, v jejich zajetí,
nad dalšími Satanovými úklady

Kniha Daniel má vlastně jen dva oddíly. První oddíl, tvořený kapitolami 1 – 6, se zabývá vítězstvím mladých potomků (včetně Daniela) Božích pokleslých vyvolených, v jejich zajetí, nad dalšími Satanovými úskoky. Jednalo se o vítězství nad démonickou stravou (1,3-21), nad ďábelskou zaslepeností, které lidem brání vidět velikou lidskou sochu (souhrn lidské vlády v průběhu lidských dějin) v Nebúkadnesarově snu (k. 2), nad svodem modloslužby (k. 3), nad zakrytím, které lidem brání vidět vládnutí nebes, které vykonává Bůh nebes (k. 4), nad nevědomostí ohledně výsledku zhýralosti před Bohem a urážky Jeho svatosti (k. 5) a nad lstivostí, která vítězům zakazovala věrnost v uctívání Boha (k. 6).

C. Vidění vítězného Daniela

Druhý oddíl Daniela se zabývá viděními vítězného Daniela (k. 7 – 12). Danielova věrnost a vítězství mu daly správnou pozici a úhel pohledu, aby mohl přijímat vidění od Boha.

První vidění se týká čtyř šelem vystupujících ze Středozemního moře (k. 7). Tyto čtyři šelmy odkazují na Babylon, Persii, Řecko a římskou říši a odpovídají hlavě, hrudi s pažemi, břichu se stehny a nohám s chodidly veliké lidské sochy v Danielovi 2,31-33. Druhé vidění se týká berana a kozla s jeho nástupci (k. 8). Další vidění se týká Izraele v sedmdesáti týdnech, které mu byly vyděleny (k. 9). Poslední vidění (k. 10 – 12) se týká osudu Izraele. Podle kapitol 10 a 11 je osud Izraele spojen s králem jihu (Egypt) a králem severu (Sýrie). Podle kapitoly dvanácté se osud Izraele pojí rovněž s tím, jak se za Izrael staví archanděl Michael.

 

 

Prejdite do: