ÚPLNÁ BOŽIA SPÁSA

ObrázokSPÁSA V BOŽOM PLÁNE

Čítanie z Písma

Ef 3:9-11; 1:9-11; 1 Tim 1:4; Ef 3:2; Gn 1:26

Osnova

I. Boží plán vo večnej minulosti

II. Božie blahé zaľúbenie

III. Boží večný zámer

IV. Božia ekonómia

V. Boží nepriateľ

VI. Božia spása

Text

Táto kniha lekcií sa zaoberá témou Božej plnej spásy. Čo znamená Božia plná spása? Prečo musíme byť spasení? Z čoho a do čoho sme spasení? Prečo nás Boh chce spasiť a prečo nás môže spasiť len On jediný? Ako nás spasí a čo musíme urobiť, aby sme boli spasení? Máme veľa otázok, nad ktorými budeme uvažovať. Táto kniha odpovie na všetky tieto otázky a povie nám o Božej spáse aj niečo viac. V prvej lekcii sa chceme zaoberať niečím, čo ste pravdepodobne ešte predtým nepočuli, tým, čo sa udialo vo večnej minulosti.

I. BOŽÍ PLÁN VO VEČNEJ MINULOSTI

Kniha Efezanom nám hovorí, že predtým, ako Boh čokoľvek stvoril, v čase keď bol len On sám, mal blahé zaľúbenie, túžbu srdca. Podľa tohto blahého zaľúbenia, vytvoril plán, vôľu. Biblia to nazýva „odveké ustanovenie“ alebo „večný zámer“ (Ef 3:11). Boh taktiež vytvoril usporiadanie, spôsob, ktorým by mohol naplniť tento večný zámer. Biblia nazýva toto usporiadanie Božou ekonómiou alebo Božou správou, spravovaním (1Tim 1:4; Ef 1:10; 3:2). Biblia nám teda odhaľuje, že Boh mal vo večnej minulosti večný zámer podľa Svojho blahého zaľúbenia a mal ekonómiu, správu či spôsob, ako uskutočniť tento zámer.

II. BOŽIE BLAHÉ ZAĽÚBENIE

Čo je Božím blahým zaľúbením? Je to jednoducho to, čo Ho potešuje a činí Ho šťastným. Všetko, čo Boh urobil, je podľa tohto Božieho zaľúbenia, práve tak, ako my robíme veci podľa toho, čo nás potešuje a činí nás šťastnými.

III. BOŽÍ VEČNÝ ZÁMER

Čo je Boží večný zámer, ktorý je podľa Jeho blahého zaľúbenia? Božím večným zámerom je získať skupinu ľudí, súhrnného človeka, stvoreného podľa Jeho obrazu a podoby. Boh túži, aby tento človek bol Ním ako životom naplnený, aby Ho tak mohol vyjadrovať a mal Jeho vládu, aby Ho mohol zastupovať. Toto je Boží večný zámer, pretože bol Bohom naplánovaný pred tým, ako sa začal čas a nikdy sa nezmení.

IV. BOŽIA EKONÓMIA

A čo je Božia ekonómia alebo Jeho spôsob napĺňania tohto zámeru? Boh si získava súhrnného človeka tým, že udeľuje Seba samého do človeka ako život. Bez Božieho udeľovania do človeka Jeho zámer nemôže byť nikdy uskutočnený.

V. BOŽÍ NEPRIATEĽ

Ale skôr, ako to Boh mohol urobiť, Satan, Boží nepriateľ, prišiel, aby oklamal človeka a vniesol svoj hriešny život a prirodzenosť do človeka. Prostredníctvom tohto činu človek padol do žalostného stavu plného hriešnych činov a hriešnej prirodzenosti, ktorá mu zabránila napĺňať ten nádherný Boží zámer.

VI. BOŽIA SPÁSA

Boh však nemôže byť porazený! Hoci človek padol a Boží plán bol zmarený, Boh stále miloval človeka a nemohol odstúpiť od Svojho zámeru. Preto Boh podnikol kroky na to, aby bol človek spasený, čím by sa uskutočnil Jeho večný zámer. Tento čin je Jeho plnou spásou.

Otázky

1 Čo je Božie „blahé zaľúbenie“?

2 Uveďte príklad z vášho života, ktorým by ste vysvetlili, čo Biblia mieni o Božom blahom zaľúbení, Jeho zámere a Jeho ekonómii.

3 Čo je Boží večný zámer?

4 Definujte slovo „večný“.

5 Prečo hovoríme, že Boží zámer je večný?

6 Definujte slovo „ekonómia“. Čo je Božia ekonómia?

 

Prejdite do: 
Tagy: