Tajomstvo života

zostavené podľa letáku: Tajomstvo ľudského života, ktorý si môžete zdarma objednať tu na stránke
Obrázok
 

Už ste niekedy premýšľali nad tým, prečo žijete na tomto svete a aký zmysel má Váš život?

Toto tajomstvo odomkneme šiestimi kľúčmi:

1. Boží plán

Obrázok
Boh sa túži vyjadriť prostredníctvom človeka

List Rimanom 8:29 Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

Preto stvoril človeka na svoj obraz

Kniha Genezis 1:26a Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu

Podobne ako je rukavica vyrobená podľa tvaru ruky, aby do nej mohla vojsť ruka, tak je aj človek stvorený podľa „tvaru“, obrazu Boha, aby mohol obsahovať Boha. Človek môže Boha vyjadrovať, ak Ho príjme do svojho vnútra

2. List Korinťanom 4:7a Tento poklad (Boha) však máme v hlinených nádobách (v nás).                               

2. Človek

Aby Boh mohol naplniť Svoj plán, stvoril človeka ako nádobu (List Rimanom 9:21-24). Táto nádoba má tri časti: telo, dušu a ducha

1. List Tesaloničanom 5:23 A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony.

Telo sa dotýka a prijíma veci z fyzickej sféry. Duša, mentálny nástroj, sa dotýka a prijíma veci z duševnej oblasti. A ľudský duch je najhlbšie vnútro človeka. Ľudský duch bol v človeku stvorený, aby sa dotýkal a prijímal samotného Boha

Jánovo evanjelium 4:24 Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde.

Človek nebol stvorený len na to, aby mal jedlo v žalúdku a poznanie v mysli, ale aby mal Boha vo svojom duchu

List Efezanom 5:18 A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.

3. Pád človeka

Skôr ako človek prijal do svojho ducha Boha ako život, vstúpil do neho hriech

List Rimanom 5:12 A tak: Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.

Hriech umŕtvil ľudského ducha,

List Efezanom 2:1 Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch

z ľudskej mysle urobil Božieho nepriateľa

List Kolosanom 1:21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami

a ľudské telo zmenil na telo hriechu

Kniha Genezis 6:3a Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je padlé telo.

List Rimanom 6:12 Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti

Takto hriech poškodil všetky tri časti človeka a odcudzil ho Bohu. V takomto stave človek Boha prijímať nemohol.

4. Kristovo vykúpenie pre Božie udeľovanie

Pád človeka však Boha neodradil od naplnenia Svojho pôvodného plánu. Aby Boh mohol tento plán uskutočniť, stal sa najprv človekom, ktorý sa volal Ježiš Kristus

Jánovo evanjelium 1:1 a 14 Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh... A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Potom Kristus zomrel na kríži, aby človeka vykúpil

List Efezanom 1:7 V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti,

sňal z neho jeho vlastný hriech a priviedol ho späť k Bohu

Jánovo evanjelium 1:29 Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

List Efezanom 2:13 No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv.

Nakoniec sa vo vzkriesení stal oživujúcim Duchom, aby mohol udeľovať Svoj nevystihnuteľne bohatý život do ľudského ducha

1.List korinťanom 15:45b posledný Adam sa stal oživujúcim Duchom

Jánovo evanjelium 20:22 a 3:6 A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: Prijmite Ducha Svätého ... Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duchObrázok

5. Znovuzrodenie človeka

Pokánie a uverenie prináša človeku Boha. Keďže sa Kristus stal oživujúcim Duchom, môže teraz človek prijať do svojho ducha Boží život. Biblia to nazýva znovuzrodením

Obrázok

1. List Petra 1:3 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej

Jánovo evanjelium 3:3 Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.

Aby človek mohol tento život prijať, musí pred Bohom činiť pokánie a uveriť v Pána Ježiša Krista

Skutky 20:21 a 16:31 vydával som svedectvo Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili v nášho Pána Ježiša ... Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.

Aby ste sa mohli znovuzrodiť, jednoducho príďte k Pánovi s otvoreným a úprimným srdcom a povedzte mu:

Pán Ježiš, som hriešnik.

Potrebujem ťa.

Ďakujem ti, že si za mňa zomrel.

Pán Ježiš, odpusť mi.

Očisti ma od všetkých mojich hriechov.

Verím, že si vstal z mŕtvych.

Prijímam ťa práve teraz, ako svojho Spasiteľa a svoj nový život.

Naplň ma Svojím životom!

Pán Ježiš, odovzdávam sa Ti pre Tvoj zámer.

6. Úplná Božia spása

Každý veriaci potrebuje byť po svojom znovuzrodení pokrstený

Markovo evanjelium 16:16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.

Potom v ňom Boh začne celoživotný proces, počas ktorého sa bude ako život postupne šíriť z ducha veriaceho do jeho duše

List Efezanom 3:17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach

Tento proces, ktorý sa nazýva premena, vyžaduje ľudskú spoluprácu

List Rimanom 12:2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.

List Filipanom 2:12 Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse.

Ako veriaci s Bohom spolupracuje tak, že dovoľujeme Pánovi, aby sa rozširoval do našej duše, až sa nakoniec naše túžby, myšlienky a rozhodnutia zjednotia s Kristovými. Napokon, pri Kristovom príchode, Boh Svojím životom celkom prestúpi aj telo veriaceho. Toto sa nazýva oslávenie

List Filipanom 3:21 On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

Obrázok

Takže namiesto toho, aby bol človek prázdny a poškodený vo všetkých svojich častiach, je tento človek naplnený a preniknutý Božím životom. 

 

Toto je úplná Božia spása!

Takýto človek potom vyjadruje Boha a napĺňa tak Boží plán!

Toto je zmysel ľudského života!