Mládež

€9,00
Obsah: 

V tejto knihe sa budeme učiť o Biblii. Biblia je zdrojom bohatých právd, ktoré sú opísané v prvých piatich knihách lekcií. Najprv uvidíme Božiu múdrosť a zvrchovanosť, ktorá stála za napísaním Biblie približne štyridsiatimi zbožnými mužmi a jej zachovaním počas tisícov rokov, aby sme aj dnes mali z nej úžitok. Na základe toho usudzujeme, že práve vďaka Bohu a dielu Ducha Svätého dokázalo tak veľa ľudí za dlhší časový úsek napísať jednu knihu s ústrednou témou, úvodom, rozvojom a jej záverom.

Druhá časť knihy sa zaoberá kľúčovými témami Biblie – Bohom, Kristom, Duchom Svätým, Kristovým krížom, človekom, spásou, večným životom, veriacimi, cirkvou, kráľovstvom, Novým Jeruzalemom, zmluvami, dispenzačnými obdobiami a Satanom. Kľúčové témy môžeme prirovnať k hlavným uliciam veľkého mesta. Po oboznámení sa s hlavnými ulicami sa dokážeme potom jednoduchšie pohybovať po meste. Preto je pre nás užitočné poznať kľúčové témy Biblie. Tieto znalosti nám umožnia rozlišovať tie pravdy, ktoré sú v Biblii obsiahnuté.

Nasledujúca časť knihy hovorí o samotných knihách Biblie. Poskytuje nám všeobecný prehľad o každej knihe – autor(i), miesto a čas vzniku. Rozoberá sa tu tiež téma, pozadie, hlavná myšlienka, všeobecný náčrt a časti kníh. V tejto sekcii sa zreteľne uvádzajú myšlienky, o čom každá knihe je. Mali by ste sa odvolať na túto sekciu predtým, ako začnete čítať ľubovoľnú knihu Biblie, rovnako počas jej čítania a aj keď skončíte čítanie. Takto pochopíte Bibliu oveľa lepšie.

Posledná časť knihy sa zaoberá naším postojom. Keď si uvedomíme, o čom vlastne Biblia je, dychtivo ju zhltneme. Biblia spolu so svetlom, ktoré máme v Pánovej obnove, tvorí nahromadené Božie zjavenie a skúseností ľudí za posledných šesťtisíc rokov. Za počiatok Biblie považujeme prehovorené zjavenie od Boha, ktoré takto pretrvalo 2 500 rokov. Toto zjavenie sa potom zaznamenávalo v priebehu 1 600 rokov. A napokon sa dostávame k interpretácii zjavenia, ktoré sa zatiaľ uskutočnilo za 1 900 rokov. V priebehu tohto dlhého procesu milióny ľudí za to obetovali svoje životy. To, čo dnes držíme v rukách, je overené a drahocenné. Musíme veriť, poznať a aplikovať biblické pravdy tak, že budeme Bibliu čítať, prečítame si ju s modlitbou, budeme slovo študovať, učiť sa ho naspamäť, prehovárať a spievať slovo denne od rána až do večera. Takýmto spôsobom sa zostavíme pravdou a pričiníme sa o vyprodukovanie nových údov kvôli vybudovaniu Tela Kristovho.

Katalóg: 
Cena €9,00
Hmotnosť: 0.4 kg
€8,00
Obsah: 

Cirkev patrí k najdôležitejším a zároveň najviac nesprávne pochopeným záležitostiam vo Svätom Písme. Mnohí ľudia pravdepodobne poznajú Krista ako Spasiteľa. Niektorí azda prežívajú Krista vo svojom dennom živote. Len veľmi málo ľudí však pozná, že cirkev je Telo, rozšírenie a zväčšenie Krista. Boli sme spasení práve kvôli cirkvi. Udeľovanie Trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom, je na vyprodukovanie cirkvi. Naše skúsenosti života a rast v živote nám neslúžia na našu duchovnosť, ale na vybudovanie cirkvi. Boh, človek a vesmír tu sú práve kvôli cirkvi.

Potrebujeme uvidieť víziu cirkvi a spôsob, akým sa buduje. Pokiaľ  spoznáme túto víziu, budeme vždy v praktickom vyjadrení cirkvi, aby sa mohla budovať cirkev. Keď uvidíme túto víziu, nikdy neopustíme cirkev v dôsledku toho, že nás mnohé veci vo svete vyrušujú alebo vidíme „problémy“ v cirkvi. Budeme sa modliť, aby sme zostávali v duchu a umožnili Kristovmu Slovu v nás bohato prebývať, aby nás Pán mohol použiť na vybudovanie cirkvi. Nech nám Pán všetkým udelí takúto víziu.

Katalóg: 
Cena €8,00
Hmotnosť: 0.4 kg
Tagy: 
€4,20
Obsah: 

Trojjediný Boh a osoba a dielo Krista

V predchádzajúcej knihe lekcií o Božej úplnej spáse sme spoznali nádhernú spásu, ktorú pre nás uskutočnil Boh. Dúfame, že na vás veľmi zapôsobilo, akú úžasnú spásu máme. Veríme, že jediné, čo môže urobiť každý, kto to skutočne uvidí, je uveriť a prijať Pána Ježiša. Chvála Pánovi za Jeho úplnú spásu!

V tejto knihe lekcií spoznáme, čím je zachraňujúci Boh a ako uskutočňuje túto úžasnú spásu. Náš Boh nie je jednoducho Boh, On je Trojjediný alebo „Tri-jeden“ Boh. Je jeden, a predsa je Otec, Syn a Svätý Duch. Ide o najväčšie tajomstvo vo vesmíre, ktoré miatlo a trápilo kresťanov mnoho storočí.

 

Katalóg: 
Cena €4,20
Hmotnosť: 0.3 kg
€5,50
Obsah: 

V predchádzajúcich knihách lekcií sme sa zaoberali Božou úplnou spásou, Trojjediným Bohom a Osobou a dielom Krista a dvoma Duchmi – božským Duchom a naším ľudským duchom. Táto kniha sa zaoberá záležitosťou života, ktorý je vnútornou podstatou každej dôležitej pravdy zjavenej vo Svätom Písme. Božia úplná spása sa môže uskutočniť jedine životom a v živote. Náš Trojjediný Boh je Boh života, ktorý sa chce do nás udeľovať v Osobe Krista ako nášho života. Vzťah medzi Duchom Svätým a naším ľudským duchom je celkom založený na živote a pochádza zo života. Z toho dôvodu je život dôležitý v Božej ekonómii. Mali by sme sa preto usilovať dokonale poznať a úplne zakúšať tento božský, večný život.

Katalóg: 
Cena €5,50
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 
€5,50
Obsah: 

V Novom zákone sú tri verše, ktoré hovoria o ľudskom duchu a zároveň aj o božskom Duchu. Sú to dôležité verše, ktoré by ste sa mali naučiť naspamäť. Je to Ján 3:6, Ján 4:24 a Rimanom 8:16.

V evanjeliu Jána 3:6 čítame: „Čo sa narodilo z Ducha, je duch.“ Tento verš hovorí o dvoch odlíšiteľných „duchoch“, jeden z nich je označený veľkým začiatočným písmenom a druhý nie. Prvá zmienka tohto slova hovorí o Svätom Duchu Božom a druhá o ľudskom duchu človeka. To, čo sa narodilo zo Svätého Ducha, je ľudský duch. Ďalší verš ukazujúci týchto „dvoch duchov“ je Ján 4:24: „Boh je Duch a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde.“ Opäť prvá zmienka o „Duchu“ je s veľkým písmenom a druhá nie. Bohu, ktorý je Duch, sa musíme klaňať v našom ľudskom duchu. List Rimanom 8:16 tiež potvrdzuje existenciu dvoch duchov: „Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.“ Zámeno „náš“ jednoznačne označuje nášho ľudského ducha a odstraňuje akýkoľvek dôvod na pochybnosti o skutočnosti božského Ducha ako aj ľudského ducha.

Mnohí, aj napriek tomu, že sú kresťanmi už veľa rokov, dvoch duchov v týchto veršoch nikdy neuzreli. A pritom ide o základnú pravdu týkajúcu sa Boha, Jeho úmyslu a našej kresťanskej skúsenosti.

Katalóg: 
Cena €5,50
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 

Stránky