DVAJA DUCHOVIA: Božský Duch a ľudský duch

ObrázokLekcia prvá

DVAJA DUCHOVIA

 Čítanie z Písma

 Jn 3:6; 4:24; Rim 8:16; Gn 1:26-27; Ef 1:10; 3:9-11;

Jn 1:14; 1Kor  15:45b; Zach 12:1; Jn 20:22; 14:17

Osnova

I. Boží večný zámer

A. Ľud, aby vyjadroval Boha

B. Človek bol učinený na Boží obraz

II. Spôsob, ako Boh napĺňa Svoj večný zámer

A. Božia ekonómia (oikonomia)

B. Božie udeľovanie Seba samého na vyprodukovanie Tela

III. Boh ako Duch dosahujúci človeka

A. Spôsob, ako môže Boh vstúpiť do veriacich

B. Duch je prenosom Boha

IV. Duch je celý Trojjediný Boh

V. Duch pravdy

VI. Ľudský duch

A. Na kontaktovanie Boha

B. Je kľúčom ku kresťanskému životu

C. Dôležitosť ľudského ducha

Text

        V Novom zákone sú tri verše, ktoré hovoria o ľudskom duchu a zároveň aj o božskom Duchu. Sú to dôležité verše, ktoré by ste sa mali naučiť naspamäť. Je to Ján 3:6, Ján 4:24 a Rimanom 8:16.

        V evanjeliu Jána 3:6 čítame: „Čo sa narodilo z Ducha, je duch.“ Tento verš hovorí o dvoch odlíšiteľných „duchoch“, jeden z nich je označený veľkým začiatočným písmenom a druhý nie. Prvá zmienka tohto slova hovorí o Svätom Duchu Božom a druhá o ľudskom duchu človeka. To, čo sa narodilo zo Svätého Ducha, je ľudský duch. Ďalší verš ukazujúci týchto „dvoch duchov“ je Ján 4:24: „Boh je Duch a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde.“ Opäť prvá zmienka o „Duchu“ je s veľkým písmenom a druhá nie. Bohu, ktorý je Duch, sa musíme klaňať v našom ľudskom duchu. List Rimanom 8:16 tiež potvrdzuje existenciu dvoch duchov: „Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.“ Zámeno „náš“ jednoznačne označuje nášho ľudského ducha a odstraňuje akýkoľvek dôvod na pochybnosti o skutočnosti božského Ducha ako aj ľudského ducha.

        Mnohí, aj napriek tomu, že sú kresťanmi už veľa rokov, dvoch duchov v týchto veršoch nikdy neuzreli. A pritom ide o základnú pravdu týkajúcu sa Boha, Jeho úmyslu a našej kresťanskej skúsenosti.

BOŽÍ VEČNÝ ZÁMER

A. Ľud, aby vyjadroval Boha

        Podľa tretej kapitoly Listu Efezanom si Boh v minulej večnosti naplánoval vpracovať sa do Svojho vyvoleného ľudu. Jeho večný úmysel spočíva v tom, že chce mať ľud, ktorý bude vlastniť Jeho samého ako život. Boh bude v nich a oni budú jedno s Ním. Títo ľudia budú Telom Kristovým, aby vyjadrovali samého Boha v Kristovi. Najprv sú cirkvou a napokon budú Novým Jeruzalemom.

B. Človek bol učinený na Boží obraz

        Biblia nám hovorí, že v minulej večnosti bol iba Boh. Tento Boh zamýšľal mať Telo pre Krista. Kvôli tomu teda stvoril vesmír a človeka ako stred vesmíru. Kniha Genezis 1:26 nám hovorí, že človek bol stvorený zvláštnym spôsobom. Bol stvorený na Boží obraz a podľa Jeho podoby. Prečo stvoril Boh človeka podľa Svojej vlastnej podoby? Bolo to preto, lebo zamýšľal, že jedného dňa vstúpi do človeka, aby učinil človeka Svojou nádobou so Sebou samým ako obsahom. A tak od úplného počiatku, od času stvorenia človeka, bolo všetko pripravené na to, aby človek mohol obsahovať Boha.

II. SPÔSOB, AKO BOH NAPĹŇA SVOJ VEČNÝ ZÁMER

A. Božia ekonómia (oikonomia)

        Božia „ekonómia“ je spôsob, ktorým Boh napĺňa Svoj večný zámer. Božia ekonómia spočíva v udeľovaní samotného Boha do Jeho vyvolených, predurčených a vykúpených ľudí ako ich života, ich zásobenia životom a ich všetkého. Venovali sme veľa času štúdiu gréckeho výrazu oikonomia, použitého v Liste Efezanom 1:10; 3:9 a v Prvom liste Timotejovi 1:4, prekladaného ako ekonómia alebo udeľovanie. Toto grécke slovo je zložené zo slova oikos vo význame dom a slova nomos vo význame zákon. Ak si vyhľadáte koreň tohto slova, dostanete sa k výrazu, ktorý sa vzťahuje na delenie jedla, distribuovanie jedla v čiastkach. Koreň tohto slova tiež znamená distribuovanie potravy ako pastvy pre dobytok. Božia ekonómia je udeľovaním Jeho samotného do nás po čiastkach ako náš život a ako naše zaopatrenie životom.

B. Božie udeľovanie Seba samého na vyprodukovanie Tela

        Boh vo Svojej ekonómii udeľuje do Svojich ľudí Seba samého ako život, ako zaopatrenie životom a ako všetko pre nich. Udeľuje sa do nich ako ich sila, moc, múdrosť, spravodlivosť, svätosť, láska, láskavosť a aj ako ich vlastnosti a cnosti. Toto je Božia ekonómia. Touto ekonómiou je vyprodukovaných mnoho veriacich, aby boli zložkami Tela Božieho Syna na úplné vyjadrenie Trojjediného Boha. Toto je naša vízia Božej ekonómie.

III. BOH AKO DUCH DOSAHUJÚCI ČLOVEKA

A. Spôsob, ako môže Boh vstúpiť do veriacich

        Akým spôsobom môže byť nekonečný Boh udeľovaný do človeka? Otec nás nemôže dosiahnuť sám, ani samotný Syn nemôže vstúpiť do nás. Otec je neprístupný (1Tim 6:16), ale Syn prišiel, aby prebýval medzi nami (Jn 1:14). Aj napriek tomu, že to je tak, Syn ešte stále nebol schopný vstúpiť do nás, pretože bol z tela a krvi. Ako človek s fyzickým telom bol schopný byť pri učeníkoch, ale nie v nich. Preto povedal Svojim učeníkom, že musí zomrieť a byť vzkriesený. Jeho smrťou a vzkriesením sa zmenila Jeho forma z fyzickej na duchovnú. Stal sa pneumatickým, duchovným Kristom, ktorý bol schopný vstúpiť do Svojich učeníkov (Jn 20:22). Toto je dosahovanie Trojjediného Boha. Keď Trojjediný Boh dosahuje Svoj vykúpený ľud, je Duchom.

 

B.      Duch je prenosom Boha

        Boh Otec je vtelený v Bohu Synovi a Boh Syn je uskutočňovaný, prenášaný, nami prežívaný a získavaný v Bohu Duchu. Duch ako ten tretí v Božstve je Bohom, ktorý je našou skúsenosťou a naším zakúšaním. To znamená, že Trojjediného Boha môžeme uplatniť skrze Ducha Božieho. Z tohto dôvodu je Trojjediný Boh v našej skúsenosti Duchom. Elektrický prúd je ilustráciou Ducha ako uplatnenia, použitia Trojjediného Boha. Mimo elektrického prúdu, nemôže byť elektrina uplatnená, použitá. Pre svoje uplatnenie sa elektrina musí stať elektrickým prúdom. Tento prúd však nie je odlišný od elektriny samotnej. Prúd elektriny je jednoducho elektrina v pohybe. Podľa tohto istého princípu je Duch uplatnením Trojjediného Boha pre nás. Duch je prúd Trojjediného Boha, aby sme Ho uplatnili. On je Trojjediným Bohom v pohybe.

IV. DUCH JE CELÝ TROJJEDINÝ BOH

        Ďalej je veľmi dôležité pochopiť, že Otec a Syn sú plne uskutočnení v Duchu ako tom treťom v Božstve. To znamená, že nemôžeme oddeliť Svätého Ducha od Syna alebo Otca. Traja v Božstve nielen jestvujú súčasne, ale aj jestvujú vzájomne. Takže medzi Otcom, Synom a Duchom je koexistencia aj koinherencia. Boh je Trojjediný. On je tri-jeden. Tieto záležitosti sme pokryli dostatočne detailne v Knihe lekcií o Trojjedinom Bohu.

        Svätý Duch je konečným a dovŕšeným dosahovaním Trojjediného Boha k nám. Nemyslite si, že keď k vám Svätý Duch dosiahne, je to iba On, teda ten tretí v Božstve, kto k vám prichádza, a že Otec a Syn zostávajú v nebi. Niektorí kresťania tomuto takto rozumejú. Namiesto toho, aby verili, že Kristus je v nás, vyhlasujú, že Kristus poslal Svätého Ducha, aby bol v nás ako Jeho predstaviteľ. Toto ponímanie je skrz-naskrz nesprávne. Biblia nehovorí o Duchu, ktorý vo veriacich reprezentuje Syna. Práve naopak, podľa Písma, keď prichádza Svätý Duch, Syn prichádza spolu s Ním a v Ňom. Otec tiež prichádza so Synom a Duchom. To znamená, že keď k nám prichádza Svätý Duch, prichádza k nám celý Trojjediný Boh. Podľa Biblie by sme teda mohli povedať, že Otec je zdrojom, Syn je riečiskom a Duch je tokom. Aké je to obdivuhodné, že Svätý Duch je takýmto zavŕšeným dosahovaním Trojjediného Boha k nám, ku mne.

V. DUCH PRAVDY

        Keďže je Duch uskutočnením Trojjediného Boha, je nazývaný Duchom pravdy, skutočnosti (Jn 14:17; 15:26; 16:13). V Jánovi 16:13 vidíme, že Duch pravdy nás vovádza do všetkej skutočnosti: „Ale keď príde On, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, lebo bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať.“ Duch pravdy uvádza veriacich do všetkej skutočnosti Trojjediného Boha a všetkých božských záležitostí. Duch pravdy nás uvádza do skutočnosti ospravedlnenia, svätosti, lásky a všetkých ostatných božských vecí. Vedie a privádza nás do skutočnosti týchto vecí.

        Na to, aby sme uplatnili všetko, čím Boh a Kristus sú, potrebujeme Ducha. Musíme chváliť Pána, že dnes nie je len Otcom a Synom, ale aj Duchom. Nie je len zdrojom a tokom, ale aj uplatnením. Duch nás dosahuje, vstupuje do nás a uplatňuje všetko, čo potrebujeme od Otca a Syna. To je úžasné.

VI. ĽUDSKÝ DUCH

A.      Na kontaktovanie Boha

        Človek môže byť prirovnaný k rádiu. Duch Boží je ako nebeské rádiové vlny. Duch v človeku je ako rádioprijímač. Mnohé rádiá nefungujú preto, lebo ich vlastníci nepoužívajú svojho ducha. Ľudia sú neschopní kontaktovať Boha, pretože prijímač, ktorý je v nich, nie je v poriadku. Ak by človek nemal ducha, nebol by schopný kontaktovať Boha.

 

B.      Je kľúčom ku kresťanskému životu

        Je to práve v našom duchu, kde sme sa znovuzrodili (Jn 3:6). Je to práve v našom duchu, kde sme boli oživení (Ef 2:5; Rim 8:10). Je to v našom duchu, kde Boh prebýva (Ef 2:22; 2Tim 4:22; Rim 8:16). Je to v našom duchu, kde sme spojení s Pánom (1Kor 6:17) a je to v našom duchu, kde kontaktujeme a uctievame Boha (Jn 4:24). Teraz musíme kráčať a mať celú našu bytosť podľa nášho ducha – teda slúžiť v našom duchu (Rim 1:9), modliť sa v duchu (Ef 6:18), byť naplnení v duchu (Ef 5:18), vidieť Božie zjavenie v duchu (Ef 1:17; 3:5; Zjv 1:10; 4:2; 17:3; 21:10), mať spoločenstvo s bratmi a sestrami v duchu (Flp 2:1) a byť budovaní spoločne s ostatnými do príbytku Božieho v duchu (Ef 2:22).

C.      Dôležitosť ľudského ducha

 

        Zachariáš 12:1 nám hovorí, že sú tri hlavné veci v Božom stvorení: nebesá, zem a duch človeka. Hovorí, že Hospodin je ten, ktorý „roztiahol nebesá a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti“ (RHP). Aký významný je náš duch! Nebesia sú pre zem. Bez nebies by na zemi nebolo nič organického. Zem je pre človeka a človek je pre Boha. Aby mohol byť človek pre Boha, potrebuje prijímač. Týmto prijímačom je náš ľudský duch. Chvála Pánovi, že sme tu podľa Božieho plánu a v Jeho pláne; že sme Ním boli stvorení na Jeho obraz a podľa Jeho podoby; že máme ducha, aby sme Ho prijímali; a že On ako božský Duch vstúpil do nášho ľudského ducha, činiac nás Jeho synmi pre Jeho vyjadrenie! Toto je Jeho plán.

ZHRNUTIE

        Boží večný zámer je mať ľud, ktorý by Ho vyjadroval. Spôsob, ako Boh napĺňa tento úmysel, sa nazýva Jeho ekonómiou. Vo Svojej ekonómii Boh ako Duch udeľuje Seba samého do človeka. Boh je schopný udeľovať Seba samého do človeka, pretože je Duchom a pretože človek má ducha. Duch prenáša celého Trojjediného Boha a ľudský duch prijíma tento prenos. Náš duch je prostriedkom na kontaktovanie Trojjediného Boha. Ľudský duch je preto dôležitou skutočnosťou vo vesmíre. Boh naplní Svoju túžbu tým, že tento božský Duch vstupuje do ľudského ducha.

Otázky

  1. Vymenujte tri novozákonné verše, ktoré hovoria o božskom Duchu a zároveň aj o ľudskom duchu. Čo tieto verše hovoria?
  2. Čo je Božím večným zámerom?
  3. Ako Boh naplní Svoj zámer?
  4. Čo znamená grécke slovo „oikonomia“?
  5. Ako môže ohromný Boh vstúpiť do človeka?
  6. Je Duch len tretím v Božstve?
  7. Prečo sa Duch v Jánových spisoch nazýva „Duchom pravdy, skutočnosti“?
  8. Aký význam má ľudský duch?

 

Prejdite do: 
Tagy: