PODNIKATELIA

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

  • V  Daňovom priznaní fyzických osôb TYP A - VIII. oddiel a v Daňovom priznaní fyzických osôb TYP B – XII. oddiel tlačiva vyplňte údaje pre OZ Prúd, ktoré nájdete v úvode tohto článku a sumu Vami vypočítaných percent z dane:

  1. 2% zo svojej zaplatenej dane - ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.

  2. 3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“ a potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, priložte ako Prílohu k daňovému priznaniu.

  3. Nezabudnite sa podpísať! 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A a TYP B si môžete stiahnuť na webovej stránke www.financnasprava.sk

  • Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v minulom roku odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 02.04.2024) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  • Správca dane po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok je povinný previesť podiely zaplatenej dane, ktoré ste poukázali, na účet občianskeho združenia Prúd do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.