TAJEMSTVÍ KRISTA

TAJEMSTVÍ KRISTA

Biblické texty: Ef 3,4-6; J 12,32; L 12,50-52

TAJEMSTVÍ SKRYTÉ PO STALETÍ

V listu Efezským 3,4-6 Pavel říká, že rozumí tajemství Kristovu. Toto tajemství nebylo oznámeno lidem v jiných pokoleních. Lidé dřívějších dob neznali tajemství, které Bůh vyslovil skrze Pavla a podle nějž se židé a pohané stávají jedním novým člověkem v Kristu Ježíši. To je souhrnný Kristus, tedy církev. Verš 6 třetí kapitoly je velmi cenný. Slovo „spoluúčastníci“ má spojitost s novým člověkem v listu Efezským 2,15. Nový člověk stojí proti starému člověku. Na tomto světě je mnoho jednotlivých lidí, ale je jen jeden starý člověk. Stejně tak je mnoho křesťanů, ale jen jeden nový člověk – církev.

JEDEN NOVÝ ČLOVĚK

Abychom porozuměli tomu, co je to nový člověk, musíme nejprve porozumět tomu, co je starý člověk. Starý člověk je Bohem stvořený člověk, který zhřešil a tak padl. Každý člověk v Adamovi není pouze hříšníkem před Bohem, ale také starým člověkem. Když takový hříšník, starý člověk, slyší evangelium a uvěří v Ježíše Krista a je spasen, stane se novým člověkem. Nejenže se stane novým člověkem jako jednotlivec, ale je též připojen ke všem ostatním křesťanům, aby se stal souhrnným jedním novým člověkem. List Efezským 1 hovoří o církvi jako o Těle Kristově; druhá kapitola hovoří o církvi jako o novém člověku; třetí kapitola hovoří o tajemství Kristově; čtvrtá kapitola hovoří o tom, jak budovat Tělo Kristovo; pátá kapitola hovoří o povinnostech církve a šestá kapitola hovoří o boji církve. Vrcholem Božího díla je církev; ona je onen nový člověk. Bůh nás zachraňuje proto, abychom se stali novým člověkem v Kristu.

Velkým nedostatkem dnešních křesťanů je, že každý chce být individuálním křesťanem. Každý chce být dobrý a horlivý. Každý chce sedět a poslouchat dobrá kázání. Zkrátka, každý chce být křesťanem individuálním způsobem. Bůh však nechce, abychom byli dobří jen jako jednotlivci. Jde mu o souhrnný nástroj, který zničí satana a naplní Boží plán. Bůh nechce vidět křesťany rozptýlené jako zrnka písku. Chce, aby křesťané byli spojeni dohromady a stali se souhrnným novým člověkem.

CO JE TO NOVÝ ČLOVĚK?

List Efezským 2 mluví o Kristu, který ze dvou skupin lidí tvoří jednoho nového člověka, ale neříká nám, jaký ten nový člověk je. Podle listu Koloským 3,10-12 se nový člověk obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který jej stvořil. V novém člověku už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, Skytha, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus. U nového člověka nejde o to, zda se lišíme či ne. Buď jsme nový člověk, nebo nejsme nic. U nového člověka nejde o to, zda jsme Řek nebo Žid. Nový člověk je prostě Kristus. Přirozenost nového člověka je Kristus. V novém člověku je Kristus všechno a ve všem. Můžeme se dokonce odvážit říci, že Kristus je církev a církev je Kristus, protože všechno v novém člověku – církvi – je prostě Kristus. Složení nového člověka netvoří nic menšího než sám Kristus.

CÍRKEV JE KRISTUS

Protože podstatou nového člověka – církve – je Kristus, můžeme říci, že církev je Kristus. Přečtěme si dva úryvky. V Lukášově evangeliu 12,50-52 Pán řekl: „Křtem mám být pokřtěn… Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení.“ Proč to Pán řekl? Řekl to, protože před tím řekl, že přišel uvrhnout na zemi oheň. Tento oheň je oheň Božího života. To znamená, že dá svůj život všem na zemi, kteří v něj uvěří, aby byli znovu zrozeni a přijali Boží život. K tomu však mohlo dojít až po jeho křtu, jenž se vztahuje k jeho ukřižování. Janovo evangelium 12 zjevuje, že církev vznikla z Kristovy smrti a vzkříšení. On je pšeničným zrnem, které padlo do půdy, zemřelo a ve vzkříšení vydalo úrodu mnoha zrn – církev. Z těchto dvou pasáží poznáváme, že církev vzniká z Kristova života. Skrze svou smrt a vzkříšení uvolnil Kristus svůj život a vložil ho do věřících. Tito věřící jsou pak spojeni dohromady, aby se stali církví.

CÍRKEV JE SOUHRNNÝ KRISTUS

V Novém zákoně existují dva pohledy na Krista. Na jedné straně je Ježíšem Kristem Nazaretským – to znamená individuálním Kristem. Na druhé straně je Kristem plus církví – to znamená souhrnným Kristem. První list Korintským 12,12 odkazuje na tento druhý aspekt, když říká: „Všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus.“ Nic, co je mimo Krista, není církev. V křesťanovi se nachází pouze jeden prvek, který tvoří součást církve – Kristus. Církev je souhrnný Kristus. V církvi je pouze Kristus. Ta část chleba, kterou při památce večeře Páně odlamujeme z celku, stále symbolizuje Tělo Kristovo, církev. Církev není to, co je přidáno ke Kristu, ale to, co z Krista pochází.

Dnes existuje mezi Božími dětmi rozdělení způsobené odlišnostmi v organizaci, osobních názorech, pojetí, rozhodování, akcentech a učeních. Ale v Božích očích je církev nedělitelná. Všechny tyto rozdíly jsou pouze vnější odlišnosti. Nejsou to rozdíly ve vnitřní skutečnosti církve. Církev je sloučenina Krista a všech věřících. Církev je souhrnný Kristus. Když jsou všichni svatí společně spojeni v Kristu, vzniká církev. Protože je pouze jeden Kristus, může být pouze jedna církev. Proto je církev nerozdělitelná a nedělitelná.

 

© 1998 Living Stream Ministry
První vydání -- září 1998

Prejdite do: 
Tagy: