Čitáreň

ObrázokBůh se vtělil, aby byl naším Vykupitelem a naším životem

Čtení z Písma: J 1,1.14.16.17.29; 3,14-15; 12,24; 1,12-13

Dvě Kristovy služby

Nový zákon nám zjevuje, že Kristus vykonal dva hlavní kroky. Tím prvním bylo Jeho vtělení, které Mu otevřelo cestu, aby naplnil svou pozemskou službu. Svou pozemskou službu dokončil, když dokonal vykoupení na kříži. Druhým krokem bylo Jeho vzkříšení a nanebevstoupení, při němž začal svou nebeskou službu. Těmito dvěma službami, svou pozemskou a svou nebeskou službou, Kristus uskutečnil své božské poslání. Vidět Jeho pozemskou službu je snadné, ale Jeho nebeská služba je skrytá. Nicméně bez ní Kristus nemůže naplnit Boží věčný záměr, jímž je mít církev jako Kristovo Tělo.

Dokonání vykoupení přivedlo padlé lidstvo zpět k Bohu. Jakmile však byla tato pozemská služba dokončena, Kristus musel ještě vybudovat své Tělo a dát vznik církvi, aby se mohl uskutečnit Boží záměr. Tato nebeská služba, která je mnohem větší a významnější než Jeho pozemská služba, je nám odhalena v Pavlových spisech.

ObrázokČtení z Písma: Za 1,1-6

Tímto poselstvím začínáme studium života v Zacharjášovi.

I. Zacharjášův status

A. Vnuk Idův a syn Berekjášův

Zacharjáš byl vnuk Idův a syn Berekjášův (Za 1,1). Jméno Ido v hebrejštině znamená „v určený čas“; jméno Berekjáš znamená „Hospodin požehná“; a jméno Zacharjáš znamená „Hospodin připomene.“ Úplný význam těchto tří jmen tedy znamená, že v určený čas Hospodin požehná a Hospodin připomene.

B. Narodil se kněžské rodině v zajetí  a stal se prorokem, který se vrátil do Judska

Zacharjáš se narodil kněžské rodině v zajetí (Neh 12,1.4.12.16). Nejprve byl kněz a potom se stal prorokem. Vrátil se do Judska se Zerubábelem v době proroka Agea (kolem roku 520 př. Kr.). Zacharjáš a Ageus povzbuzovali budování Božího chrámu pod rukama Zerubábela a Jóšuy. Jóšua byl velekněz, zastupující kněžství, a Zerubábel, potomek královské rodiny, byl judský místodržící, zastupující kralování. Kralování tedy vyšlo spolu s kněžstvím a budovalo Boží chrám. Dokonce i dnes při budování církve jako Těla Kristova potřebujeme kněžství i kralování.

Obrázok VIZE KRISTA

Čtení z Písma: Sk 26,19; Ga 2,1-2a; Ř 1,9a; 2,29; 2K 3,6

Ve Skutcích 26,19 apoštol Pavel řekl: „Proto, králi Agrippo, nestal jsem se neposlušným toho nebeského vidění.“ Břemeno této knihy je, abychom spatřili šest vizí: vizi Krista, vizi církve, vizi Těla, vizi našeho „já“, vizi světa a vizi zasvěcení.

PAVLOVA SLUŽBA, NEŽ BYL SPASEN

Historie apoštola Pavla se dělí na dvě části: na část, než byl spasen, a na část poté, co byl spasen. V obou částech byl člověkem, který sloužil Bohu. Ještě než byl Pavel spasen, byl člověkem oddaným službě Bohu. Když si pozorně přečteme Nový zákon, uvědomíme si, že ještě než byl spasen, Pavel byl plnočasovým pracovníkem, plnočasovým služebníkem, který sloužil Bohu.

Image

Čtení z Písma: Da 1,1-2

Mezi mnoha prorockými knihami jsou čtyři knihy tajemné: Izajáš, Ezechiel, Daniel a Zacharjáš. Děkujeme Pánu, že nám během let tyto knihy otevřel. V tomto úvodním poselství ke studiu života v Danielovi se budeme zabývat tématem, obsahem, ústřední myšlenkou a oddíly knihy Daniel.

I. Téma

Tématem knihy Daniel je osud Izraele vydělený Bohem, obsah sedmdesáti týdnů (Da 9,24-27). Sedmdesát týdnů je osudem, který Bůh vydělil Izraeli.

Tato kniha pokrývá nejen osud Izraele, ale také pohanskou vládu a Krista. Veliká lidská socha v Danielovi 2 představuje veškerou lidskou vládu od Genesis 10 do Zjevení 19. Naše chápání dějin židovského lidu a pohanské vlády by bez této knihy bylo nedostatečné. Kniha Daniel nám ukazuje, že Izrael a lidská vláda jsou pro Krista. Kristus je ústředností a univerzálností Božího pohybu, a tento pohyb je vnitřně spojen s Izraelem a pohanskou vládou.

ObrázokZNOVUZROZENÍ 

Prvním zážitkem počátečního stadia je znovuzrození.

Z hlediska poznání života znovuzrození znamená, že člověk vedle svého původního života získává život Boha. Avšak co je znovuzrození a k čemu při něm dochází z hlediska zkušenosti?

I. ZNOVUZROZENÍ JE: 

1. Ta část zážitku spásy, která se týká života 

Příběh o tom, jak jsme byli spaseni, je příběhem o našem zážitku Boží spásy. Boží spása je nesmírně plná a dokonalá. Zahrnuje v sobě odpuštění hříchů, očištění, posvěcení, ospravedlnění, vysvobození z otroctví, znovuzrození a tak dále. To vše jsou části Boží spásy.

Stránky