Čitáreň

ObrázokŽIVOT PODLE GENESIS 1

ZEMĚ SE STALA PUSTOU A PRÁZDNOU

Přísně vzato, Genesis 1 není záznam o stvoření. Takové pojetí je mylné. Genesis 1 je záznam o životě. Když jsem byl mladý, učili mě, že l. verš podává téma celé kapitoly. Ovšem 2. verš začíná spojkou „a“ (podle KJV; „nyní“ podle interlineárního hebrejsko-anglického překladu The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament, The Zondervan Corporation 1987). Tato spojka dokazuje, že 1. verš není téma, ale jen začátek záznamu. Verš 1 říká: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“ Verš 2 pak pokračuje: „A země se stala pustou a prázdnou; a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami (podle angl. orig. vycházejícího z hebrejského textu za pomoci KP). Hebrejské slovo pro výraz „stala se“ je stejný jako slovo použité v Genesis 19,26, kde se mluví o tom, jak se Lotova manželka proměnila v solný sloup. Lotova manželka byla žena, ale stalo se z ní něco jiného.

ObrázokBOŽÍ PLÁN

Božské zjevení v šedesáti šesti knihách Bible je nesmírně hluboké. Toto hluboké zjevení spočívá v sedmi základních bodech. Prvními třemi body jsou Boží plán, Kristovo vykoupení a aplikace Ducha. V těchto třech bodech je obsažena božská Trojice – Bůh, Kristus a Duch. To, co Bůh naplánoval, uskutečnil skrze Kristovo vykoupení. To, co uskutečnil v Kristu, nám udílí skrze Ducha. Posledními čtyřmi body jsou věřící, církev, království a konečné dovršení – Nový Jeruzalém. V této kapitole se budeme zabývat prvním tématem základního zjevení v Bibli – Božím plánem.

Boží zalíbení – touha Božího srdce

Bible jasně zjevuje Boží plán. Většina křesťanů si nesmírně cení dvou z Pavlových spisů – epištoly Římanům a epištoly Efezským.

ObrázokWATCHMAN NEE - VIZIONÁŘ BOŽSKÉHO ZJEVENÍ V TOMTO VĚKU

POVOLÁNÍ JEDINĚČNÉHO DARU PRO TENTO VĚK

PÁNŮV PŘÍCHOD DO ČÍNY

Při stvoření Bůh přikázal, aby člověk naplnil zemi a panoval nade vším stvořením (Gn 1,28). Při vykoupení Pán pověřil své učedníky, aby šli do celého světa, kázali evangelium a činili učedníky ze všech národů pro jeho království na zemi (Mk 16,15; Mt 28,19). Po Letnicích bylo během méně než půl století zevangelizováno území kolem Středozemního moře a během prvních dvou století se evangelium rozšířilo po Evropě. Na Evropu však zůstalo omezeno na více než deset století. Po objevení Ameriky se evangelium díky přistěhovalectví z Evropy rozšířilo na západní polokouli, ale až do porážky Španělska nikdy dostatečně neproniklo na Dálný východ.

ObrázokNAŠA SKÚSENOSŤ

ŽIVOT,KTORÝ PRE KRESŤANA USTANOVIL BOH

Biblia nám ukazuje, že Boh určil pre každého kresťana život, ktorý je naplnený radosťou. Je to život v plnosti pokoja, bez prekážok v spoločenstve s Bohom a v žiadnom smere nie je v rozpore s Jeho vôľou. Život aký pre kresťana pripravil Boh, je životom, ktorý netúži po svete. Vyhýba sa hriechu a nad hriechom víťazí. Je svätý, mocný a víťazný. Pozná Božiu vôľu a má s Bohom spoločenstvo bez prerušenia. To je teda život, aký pre kresťana ustavil podľa Písma Boh.

Boh ustanovil život, ktorý je skrytý s Kristom v Bohu. Čo sa takého života môže dotknúť? Čo môže takýto život postihnúť alebo ním otriasť? Tak ako je neotrasiteľný Kristus, aj my sme neotrasiteľní. Tak ako On presahuje všetko, tak aj my presahujeme všetko.

ObrázokÚVOD

CO JE TO VĚČNOST

Bůh má pro věčnost věčný plán. Tento plán vypracoval podle své vůle. Abychom poznali věčný Boží plán, musíme nejprve vědět, co je to věčnost. Bible nám ukazuje, že věčnost má dvě části. Mohli bychom je nazvat první věčnost a druhá věčnost (viz diagram):

První věčnost

Počátek v Janovi 1,1 je počátek Slova. Čas počátku Slova neznáme. Počátek Slova je věčnost bez počátku. To je první věčnost. (Počátek Slova je odlišný od počátku v Genesis 1,1. Počátek v Genesis 1,1 je počátkem vesmíru, který nastal v čase a který může být měřen časem.)

Stránky