Čitáreň

TAJEMSTVÍ SKRYTÉ PO STALETÍ

V listu Efezským 3,4-6 Pavel říká, že rozumí tajemství Kristovu. Toto tajemství nebylo oznámeno lidem v jiných pokoleních. Lidé dřívějších dob neznali tajemství, které Bůh vyslovil skrze Pavla a podle nějž se židé a pohané stávají jedním novým člověkem v Kristu Ježíši. To je souhrnný Kristus, tedy církev. Verš 6 třetí kapitoly je velmi cenný. Slovo „spoluúčastníci“ má spojitost s novým člověkem v listu Efezským 2,15. Nový člověk stojí proti starému člověku. Na tomto světě je mnoho jednotlivých lidí, ale je jen jeden starý člověk. Stejně tak je mnoho křesťanů, ale jen jeden nový člověk – církev.

JEDEN NOVÝ ČLOVĚK

Abychom porozuměli tomu, co je to nový člověk, musíme nejprve porozumět tomu, co je starý člověk. Starý člověk je Bohem stvořený člověk, který zhřešil a tak padl.

ObrázokPRVNÍ SVĚDECTVÍ – O SPASENÍ A POVOLÁNÍ 

(PŘEDNESENÉ 18. ŘÍJNA 1936)

RODINNÉ ZÁZEMÍ

Narodil jsem se jako třetí dítě v křesťanské rodině, která již měla dvě dcery. Jelikož jedna má teta měla šest dcer, byla teta z otcovy strany nešťastná, když se mé matce narodily dvě dcery. Podle čínské tradice mají chlapci větší hodnotu než dívky. Když se mé matce narodilo již druhé děvče, lidé říkali, že asi dopadne jako má teta; než se jí narodil chlapec, měla půl tuctu děvčat. V té době má matka nebyla jasně spasena, ale uměla se modlit. A tak Pánu řekla: „Jestliže budu mít chlapce, dám ti jej.“ Pán její modlitbu vyslyšel a narodil jsem se já. Otec mi řekl: „Než ses narodil, maminka slíbila, že tě dá Pánu.“

ObrázokSpôsob naplnenia Božieho zámeru

Čítanie z Písma: Gn 2:7-9; Jn 1:4; 6:35, 57; 4:14, 24; 6:63.

Boží zámer

Božia ekonómia aj Božie budovanie závisia od stromu života. Prvá kapitola knihy Genezis podáva úplný opis Božieho stvorenia. Šiesteho dňa Boh stvoril človeka s úmyslom byť Jeho obrazom a potom zveril človeku Svoju autoritu (Gn 1:26). Obraz znamená vyjadrenie. Váš obraz vyjadruje niečo z vás. Boh stvoril človeka podľa Svojho obrazu, aby sa človek stal Jeho vyjadrením vo vesmíre a na tejto zemi. Boh je skrytý a neviditeľný, a napriek tomu sa vo Svojom srdci túži vyjadriť prostredníctvom človeka. Boh nestvoril v tom istom čase tisíce ľudí. Stvoril len jedného človeka, v ktorom boli zahrnutí aj všetci potomkovia tohto jedného človeka. Boh stvoril súhrnného človeka na Svoj obraz, aby mohol vyjadriť Seba. Z toho dôvodu je človek pravým obrazom, pravým vyjadrením Boha.

Obrázok

„Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho jen mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže je neposlechne, pověz to shromáždění; jestliže však neposlechne ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník.

 Amen, pravím vám, cokoli svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Amen, opět vám pravím: shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,15-20)

Těchto několik veršů můžeme rozdělit do dvou částí. První část tvoří verše 15-17, druhou část verše 18-20. Čteme-li pozorně, zjistíme, že obě tyto části spolu souvisí.

ObrázokTROJÍ DRUH SLUŽEBNÍKŮ

Skutky 6,4 říkají: „My se však oddáme modlitbě a službě slova.“ Služba, která má lidem posloužit Božím slovem, je známa jako služba slova a lidé, kteří se této službě věnují, se nazývají služebníci slova. Službou se míní práce a služebníkem člověk. Služba slova zaujímá v Božím díle velmi důležité místo. Ohlašování Božího slova a služba tohoto slova lidem se řídí konkrétními principy a Boží služebníci by se měli těmto principům dobře naučit.

Po celý Starý a Nový zákon hovořil Bůh. Hovořil ve Starém zákoně. Hovořil i v Novém zákoně v době Pána Ježíše a skrze církev. Bible nám ukazuje, že nejdůležitějším Božím dílem na zemi je promlouvání jeho slova. Jestliže z jeho díla odstraníme jeho slovo, nezbude z jeho díla prakticky nic. Hlavní součástí jeho díla na tomto světě je jeho mluvení. Bez slova by nebylo žádného díla. Jakmile se jeho slovo odstraní, jeho dílo se vyprazdňuje.

Stránky