Čitáreň

ObrázokOTÁZKA PRVNÍ

O MILOSTI

Jaký je význam milosti?
(1) Je to něco, co člověk dostává, protože si to zaslouží?
(2) Je to něco, co člověk dostává jako doplněk toho, co si zaslouží?
(3) Je to něco, co člověk nedostane, pokud si to nezaslouží?
(4) Je to něco, čeho člověk dostane méně, protože si víc nezaslouží?
(5) Je to něco, co činí příjemce dlužníkem?
(6) Je to něco, co přímo promíjí hříchy hříšníků?
(7) Je to něco, co přímo promíjí hříchy věřících?

Bible říká: „Neboť jste zachráněni milostí“ (Ef 2,8). Znamená to, že
(1) Bůh chce, aby člověk činil dobro, má-li být spasen?

NOVÁ SMLOUVA
(1)Obrázok

Biblický text: Mt 26,28

Dnes budeme mluvit o Boží milosti a o tom, jak je zjevena v nové smlouvě. Mnoho lidí dnes novou smlouvu nechápe. Nová smlouva v nich nemá žádnou moc. Ohledně této konference jsem vzhlížel k Bohu, aby mi dal poselství, které bych měl kázat. Mé původní břímě bylo nová smlouva. Od té doby ve mě to poselství sílilo stále víc. Tím poselstvím je ústřední pravda; pravda, kterou nám svěřil Pán. Naše dnešní poselství tedy bude na téma nová smlouva.

Každý křesťan – ať už je pracovníkem nebo ne, ať už je na počátku, nebo už ušel dlouhý kus cesty – musí vědět, co v jeho zkušenosti znamená nová smlouva. Naneštěstí, když se na novou smlouvu zeptáte deseti křesťanů, devět z nich vám pravděpodobně nebude s to odpovědět. Zkuste si to sami. Nová smlouva je základem všeho.

HLEDÁNÍ BOHA

PRVNÍ OTÁZKA

Budeme zkoumat křesťanskou víru od jejích samotných základů. První pojem, k němuž musíme zaujmout stanovisko, je Bůh.

Přečtěme si několik veršů z Bible. Žalm 14,1 ze Starého zákona praví: „Říká blázen v srdci svém: není Boha“ (KP). Tuto větu lze též přeložit jako „Blázen nechce Boha ve svém srdci.“ Výsledek takového výroku lze najít ve druhé větě téhož verše: „Jednají zvráceně, páchají ohavnosti.“ (EP 1975).

Vezměme též pasáž z Nového zákona. V epištole k Židům 11,6 se říká: „Kdo k [Bohu] přistupuje, musí věřit, že Bůh jest.“

ObrázokNÁŠ LIDSKÝ DUCH

V této knize se budeme zabývat jedním velice důležitým tématem – naším lidským duchem. Nejprve musíme poznat, že duchovní život, božský život, věčný život, nestvořený život, je pouze Bůh sám v Kristu jako oživujícím Duchu (1K 15,45). Božský život je Boží Duch, oživující Duch, který do nás vešel jako náš život. Kdyby do nás nevstoupil, nemohl by být naším životem. Věc mimo vás nikdy nemůže být vaším životem. Aby něco bylo vaším životem, musí to být schopno dostat se do vás.

Tento duchovní život, jímž je Bůh sám, vstoupil do nás. Avšak do které naší části? Kupříkladu oběd nejíte očima. Nedáváte si jídlo do uší. Berete si pokrm do úst a jídlo se ústy dostává do vašeho žaludku. Žaludek je tím pravým místem, kde shrmažďujete a ukládáte potravu. Obdobně vstoupil Bůh jako život do nás – do našeho ducha.

<ObrázokDôležitosť  lámania

Služobník Boží skôr či neskôr zistí, že on sám je tou najväčšou prekážkou pre vlastnú prácu. Skôr či neskôr zistí, že vonkajší človek sa nezhoduje s vnútorným človekom, pretože kým vnútorný človek mieri jedným smerom, vonkajší človek chce ísť opačným smerom.  Zistí, že vonkajší človek sa nemôže podriadiť vláde ducha a nemôže kráčať podľa Božích najvyšších požiadaviek. Pochopí, že najväčšou prekážkou v jeho práci je jeho vonkajší človek a že tento vonkajší človek mu bráni používať jeho ducha. Každý služobník Boží by mal byť schopný používať svojho ducha, zaistiť Božiu prítomnosť vo svojom duchu, poznať Božie slovo prostredníctvom svojho ducha, dotýkať sa svojím duchom skutočného stavu človeka, odovzdávať Božie slovo prostredníctvom svojho ducha a vnímať a prijímať božské zjavenie svojím duchom. A predsa, vonkajší človek bráni Božiemu služobníkovi používať svojho ducha. Mnohí Pánovi služobníci sú zásadne nespôsobilí konať Pánovo dielo, pretože ešte neboli Pánom zásadne zlomení.

Stránky