Čitáreň

ObrázokTři předpoklady

I. Potřeba být duchovní

„Slova, která jsem … pověděl, jsou duch“

V Janovi 6,63 Pán Ježíš řekl: „Slova, která jsem vám já pověděl, jsou duch.“ Slova Bible jsou nejen litera, ale i duch. Měli bychom si také připomenout Pánovo slovo v Janovi 4,24 (NBK): „Bůh je Duch, a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu.“ Zde Pán poukazuje na základní princip: Bůh je Duch, a člověk se k němu může přiblížit pouze svým duchem. Bůh je Duch, a my se mu můžeme klanět jedině svým duchem; jinak než duchem jej uctívat nemůžeme. Bůh je Duch, a my se mu nemůžeme klanět myslí, city ani vůlí. List Koloským 2,23 (MP) hovoří o „svévolném náboženství“. To znamená klanění vůlí. Takové klanění je nesprávné, protože Bůh je Duch, a jelikož Bůh je Duch, ti, kteří se mu klanějí, se mu musí klanět v duchu.

ObrázokDobrý posluchač

Osobní život Pánova pracovníka těsně souvisí s jeho dílem. Zvažujeme-li tedy schopnosti nutné pro práci pro Boha, musíme se zamyslet nad povahou, návyky a chováním pracovníka. To se týká formování povahy a vytváření návyků. Člověk musí získat nejen určité duchovní zkušenosti, ale musí v něm být zakotven také určitý typ povahy. Tu v něm musí upevnit Pán. Je třeba budovat, pěstovat a rozvíjet mnoho věcí, které se mají proměnit v návyky pracovníka. Tyto věci souvisí spíše s naším vnějším než vnitřním člověkem. S tím, jak tyto věci budou formovat našeho vnějšího člověka do správného tvaru, se budeme stávat vhodnými pro Pánovo použití. K tomu je zapotřebí Boží milosti a Božího slitování; charakter se nedá vybudovat za jeden den. Dá-li však Pán člověku dost světla a bude-li k němu promlouvat dostatečně často, přirozené a nežádoucí prvky pracovníka shoří. Pán jim nedovolí, aby přetrvávaly nebo rostly. Bůh v něm ve svém milosrdenství znovu vybuduje nový charakter skrze vzkříšení.

ObrázokFAKT, VÍRA A PROŽITEK

V dnešní době milosti se všechno děje „milostí“ (Ef 2,8). To, že se vše děje milostí, znamená, že všechno činí Bůh. Člověk nemusí dělat nic pro to, aby byl spasen, protože „tomu, kdo pracuje, se mzda nedává z milosti, nýbrž z povinnosti“ (Ř 4,4). Jelikož Bůh jedná s člověkem podle milosti, vznikají určitá fakta.

FAKT

Bůh vykonal pro člověka vše, co bylo třeba. Jelikož vše bylo vykonáno, existují určitá „fakta“. Jelikož jsou to existující „fakta“, člověk nemusí znovu konat to, co již bylo vykonáno. Všechny Boží skutky jsou dokonalé.

Boží milost je však spravedlivá milost. Proto je s těmito „fakty“ spojena nutnost spolupráce člověka.

ObrázokVÝZNAM SLOVA DUCH V BIBLI 

A ZÁKLADNÍ ZJEVENÍ 
O BOHU A ČLOVĚU VE SVATÉM PÍSMU

V tomto cyklu kázání zůstáváme u základního tématu křesťanského života. Abychom mohli prožívat křesťanský život, je zajisté nutné znát Boha, Pána, Krista, jako Ducha. Musíme také vědět, že k tomu, abychom mohli tohoto Ducha vychutnávat, máme v sobě ducha.

Již od mládí miluji Bibli a studuji ji dlouhá léta. Zjistil jsem, že Bibli můžeme studovat dvojím způsobem. Buď podle litery, nebo v Duchu. Pavel řekl: „Litera zabíjí, ale Duch obživuje“ (2K 3,6). Pánovo slovo musíme znát nejen podle litery, ale podle Ducha. Jediným autorem Bible je Duch (2Pt 1,21; 2S 23,2). Během let jsme mnohokrát kázali o Duchu jako dovršení trojjediného Boha.

ObrázokKdyž se narodí dítě, jeho nejbezprostřednější potřebou je výživa v podobě mléka. Bez výživy kojenec nejenže správně neporoste, ale brzy také zeslábne a nakonec zemře. Když jsme spaseni a znovuzrozeni, naší bezprostřední potřebou je také naučit se přijímat Pána jako své duchovní mléko a výživu. Bez této duchovní výživy také nebudeme moci správně růst a zakrátko budeme duchovně mrtvi.

V Evangeliích hovoří Pán Ježíš o sobě jako o hostině, na níž máme pít a jíst. V Janovi 4 říká, že je živá voda, kterou máme pít. V Janovi 6 se přirovnává k chlebu života, který máme jíst. Bible dále v 1. listu Korintským 12 uvádí, že "všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít". Pijeme jej, jíme jej, a tudíž jej vychutnáváme a přijímáme jako duchovní výživu. Musíme Pána chválit, protože nám Ježíš Kristus dal sám sebe jako hostinu, uspokojil tak všechny naše potřeby a je naším zaopatřením. Všichni víme, že jeho jméno je velký JÁ JSEM, což znamená JÁ JSEM vším, co můj lid potřebuje.

Stránky