Čitáreň

ObrázokDŮLEŽITOST AUTORITY

Boží trůn založen na autoritě

Boží skutky vycházejí od Božího trůnu. Boží trůn je založen na autoritě. Všechny věci byly stvořeny skrze Boží autoritu a všechny pozemské zákony působí na základě autority. Proto Bible říká, že Bůh nese všechny věci slovem, které je z jeho autority; neříká, že Bůh nese všechny věci svou mocí. Boží autorita představuje Boha samého; Boží moc představuje pouze Boží skutky. Je snadné, aby nám byl odpuštěn hřích proti Boží moci, ale není tak snadné, aby nám byl odpuštěn hřích proti Boží autoritě, neboť zhřešit proti Boží autoritě znamená zhřešit proti samému Bohu. V celém vesmíru je autoritou jedině Bůh. Všechny ostatní autority jsou ustanoveny Bohem. Ve vesmíru není nic většího než autorita; nic ji nemůže předčit. Proto, chceme-li sloužit Bohu, musíme znát Boží autoritu.

Obrázok

Význam Božího povolání

ÚVOD

V této kapitole přistupujeme k nejnádhernější části knihy Genesis, k části pojednávající o tom, jak Bůh povolává (11,10-50,26). Knihu Genesis tvoří padesát kapitol, rozdělených do tří částí. První část (1,1-2,25) informuje o Božím stvoření, druhá (3,1-11,9) popisuje, jak byl člověk sveden a zkažen hadem a třetí se zabývá tím, jak Hospodin povolává. Každá tato část začíná určitými výrazy. První část začíná slovy: „Na počátku stvořil Bůh …“ Druhá část začíná větou: „Nejzchytralejší ze vší polní zvěře … byl had.“ Třetí část je uvedena slovy: „I řekl Hospodin ….“ Vidíme, že v uvedených třech částech se objevují tři pojmenování – Bůh, had a Hospodin (Jahve). Tato tři pojmenování jsou velmi významná. Nejprve Bůh tvořil, nato se připlížil had, aby kazil, a pak přišel Hospodin, aby povolával. Kniha Genesis tedy líčí především tyto tři významné události.

Boží děti si musí uvědomit, že z Božího pohledu má každá duchovní věc a záležitost svou skutečnost. Když se dotkneme pouze vnějšího vzhledu, aniž bychom se dotkli skutečnosti, pak to, čeho se dotkneme, nemá žádnou duchovní hodnotu. Jaká je skutečnost duchovní věci? Skutečnost duchovní věci je duchovní; není hmotná. Ačkoliv duchovní skutečnosti je třeba vyjádřit slovy, slova samotná často nejsou skutečností. Ačkoliv se duchovní skutečnost odráží v našem každodenním životě, zákonické formálnosti nejsou skutečností. Ačkoliv se duchovní skutečnost projevuje v našem chování, lidské jednání není skutečností.

Co je duchovní skutečnost?

Co je tedy duchovní skutečnost? Pán řekl, že „Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě“ (J 4,24). Slovo „pravda“ se zde dá přeložit jako „skutečnost“. Pán také řekl: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy“ (16,13).

Obrázok„Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte“ (Ko 2,6). Přijmout Krista je velmi nádherný zážitek; nicméně je to pouze začátek, pouze předzvěst bohatství našeho Krista. Mnozí křesťané touží prožívat vše, čím Kristus je, a žít Kristem ve všech jednotlivostech. Věříme, že jim tato brožurka pomůže získat zkušenost každodenního žití s Kristem, naším životem (Ko 3,4). Začněme příkladem. Než můžeme vstoupit do uzamčené místnosti, musíme mít klíč a musíme vědět, jak jej použít. Právě tak musíme mít klíč a vědět, jak jej použít, abychom mohli vejít do skutečnosti prožívání veškeré plnosti Krista.

Cílem této brožurky je tento klíč ukázat. Jestliže máme klíč a víme, jak jej používat, zmocnili jsme se tajemství, jak odemknout dveře prožívání veškeré plnosti bohatství Krista, který je naším životem. Tento klíč je tedy nanejvýš důležitý. Velmi závažným novozákonním veršem je 1. list Tesalonickým 5,23: „A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“

Obrázok

V této sérii kázání se chceme trochu podívat na zemi Kanaán, která je předobrazem všepojímajícího Krista. Chceme také uvidět, jak i město a chrám, které byly v kanaánské zemi vystavěny, jsou předobrazy Kristovy plnosti, kterou je jeho tělo, církev. Budeme tedy přemýšlet o všepojímajícím Kristu, z něhož a na němž je budována jeho plnost – církev. Dobře si zapamatujte, že to není jen Kristus a církev, ale všepojímající Kristus a plnost Kristova, kterou je jeho tělo, církev.

KRISTUS – SAMA SKUTEČNOST

Především bych vás chtěl požádat, abyste si uvědomili, že všechny hmotné věci, všechny materiální věci, které vidíme, kterých se dotýkáme a které užíváme, nejsou skutečné. Jsou pouze stínem, obrazem opravdových věcí. Denně jsme ve styku s tolika hmotnými předměty: jíme jídlo, pijeme vodu, oblékáme si šaty; žijeme v našich domech a jezdíme auty. Chtěl bych vás požádat, abyste si uvědomili a dobře zapamatovali, že všechny tyto věci nejsou skutečné.

Stránky