VĚČNÝ BOŽÍ PLÁN

€3,70
Obsah: 

Náš věčný Bůh má věčný plán, a jeho plán daleko převyšuje pouhé uspokojení našich individuálních nedějí a tuŽeb. Bůh má svou vlastní touhu, svůj cíl: Nebude spokojen, dokud nebude z vesmíru odstraněna sebemenší stopa vzpoury a dokud nebude všechno podřízeno Kristu. Při naplňování věčného BoŽího plánu hraje zásadní roli církev. Dnes, více neŽ dříve, se církev nachází uprostřed vesmírného boje mezi Bohem a jeho nepřítelem Satanem. Tento boj začal Satanovou vzpourou, pokračoval tím, Že Satan zkazil člověka, a trvá i dnes, kdy církev vyvíjí úsilí proŽívat a uplatňovat účinnost Kristovy smrti na kříŽi. Úkol porazit Satana nyní spočívá na církvi, neboť církev musí den co den usilovat skrze zjevení a modlitbu o prosazení BoŽího zájmu na zemi a odmítnout sebemenší náznak Satanova vlivu.

V knize Věčný BoŽí plán odhaluje Watchman Nee jedinečné postavení člověka a výsadní postavení církve při naplňování věčného BoŽího plánu. Ve stručných, avšak poučných poselstvích, vysvětluje, jak se Bůh rozhodl jednat skrze člověka obecně a zvláště pak skrze církev, aby naplnil svou touhu pořídit vše Kristu. KéŽ se naplnění BoŽího plánu stane cílem, který by sdílel kaŽdý, kdo se hlásí k Pánovu jménu!

Katalóg: 
Cena €3,70
Hmotnosť: 0.09 kg