VĚČNÝ BOŽÍ PLÁN

ÚVODObrázok

Biblické texty: Ef 3,11; 1,9.11

CO JE TO VĚČNOST

Bůh má pro věčnost věčný plán. Tento plán vypracoval podle své vůle. Abychom poznali věčný Boží plán, musíme nejprve vědět, co je to věčnost. Bible nám ukazuje, že věčnost má dvě části. Mohli bychom je nazvat první věčnost a druhá věčnost (viz diagram):

První věčnost

Počátek v Janovi 1,1 je počátek Slova. Čas počátku Slova neznáme. Počátek Slova je věčnost bez počátku. To je první věčnost. (Počátek Slova je odlišný od počátku v Genesis 1,1. Počátek v Genesis 1,1 je počátkem vesmíru, který nastal v čase a který může být měřen časem.) Další verše, které hovoří o věčnosti, jsou Jan 17,24, list Efezským 1,4 a 1. list Petrův 1,20, v nichž se říká: „Před založením světa“; list Efezským 3,11, jenž hovoří o „odvěkém úmyslu“ či „věčném předsevzetí“ (NKP); 2. list Timoteovi 1,9 a list Titovi 1,2 které říkají: „Před věčnými časy“ a list Římanům 16,25, který říká: „Od věčných časů“ (EP). Všechny tyto verše se vztahují k první věčností, tedy věčnosti bez počátku.

Druhá věčnost

Izajáš 66,22 říká: „Nová nebesa a nová země… budou stát… nepohnutelně.“ Zjevení 21,1 také hovoří o novém nebi a nové zemi a Zjevení 22,5 říká „na věky věků“. Tyto verše hovoří o druhé věčnosti, což je věčnost, která je bez konce a která také překračuje rámec času.

První věčnost a druhá věčnost jsou v nebi propojeny; jsou spojeny a klenou se od minulé věčnosti až po budoucí věčnost, přičemž v sobě nenesou žádný časový prvek. O věčnosti nemůžeme říci, kdy začíná ani kdy končí. Avšak v určitém momentě Bůh stvořil vesmír. Čas začal plynout od založení světa a od té doby se dá o událostech uvažovat v časových pojmech. Z pozemského hlediska můžeme věčnost rozdělit na dvě části, přičemž období času, které začalo založením světa, propojuje uvedené dvě části věčnosti. Věčnost, která existovala před založením světa, byla první věčností, věčností bez počátku, a věčnost, která bude existovat po skončení času, bude druhá věčnost, věčnost bez konce.

CO JE TO VĚČNÁ BOŽÍ VŮLE

Chápeme-li věčnost tímto způsobem, můžeme se zamyslet nad věčnou Boží vůlí. Podle listu Efezským 3,11 má Bůh odvěký úmysl neboli věčnou vůli. V řečtině má slovo úmysl stejný základ jako slovo zamýšlel v listu Římanům 1,13 (EP). Bůh má věčnou vůli. To znamená, že v první věčnosti učinil Bůh rozhodnutí. Podle listu Efezským 1,9 učinil Bůh rozhodnutí podle svého zalíbení; úmysl vznikl v Bohu samém a jeho cílem je oznámit nám tajemství své vůle. V řečtině je výraz „jak se mu líbilo“ vyjádřen slovem označujícím „radost“ nebo „potěšení“. Jelikož má Bůh potěšení, předsevzal si vůli. Jelikož má Bůh vůli, vytvořil plán. Na Božím plánu je založeno tajemství naplnění tohoto plánu.

Boží vůle je skryta v Božím srdci, ale Boží plán se projevuje navenek. Boží plán je pro Boha ústředním bodem a současně je také Božím cílem. Věčný Boží plán se klene od věčnosti k věčnosti. Začíná Božím úmyslem a vůlí v první věčnosti a končí svým úplným naplněním v druhé věčnosti.

DOKONALÁ BOŽÍ VŮLE A POVOLUJÍCÍ BOŽÍ VŮLE

Bůh má dvojí vůli. Jedna je dokonalá Boží vůle, a druhá je povolující Boží vůle. Dokonalá Boží vůle je přikázaná vůle; existuje od věčnosti do věčnosti a je vykonávána v nebi bez jakýchkoliv překážek. Povolující Boží vůle vychází z Božího předzvědění a je založena na dokonalé Boží vůli; prochází světem a nakonec skončí ve věčnosti.

PŘED ZALOŽENÍM SVĚTA A OD ZALOŽENÍ SVĚTA
Boží plán existoval před založením světa

Boží plán vznikl před založením světa. Jaký plán Bůh před založením světa pojal? První, co Bůh zamýšlel před založením světa, byla láska k Synu. Jan 17,24 říká, že Otec miloval Syna „před založením světa“. Druhým Božím úmyslem před založením světa bylo předurčit svého Syna k tomu, aby byl Mesiášem. První list Petrův 1,20 říká, že „před založením světa“ Bůh předem určil Syna k tomu, aby byl Mesiášem. Avšak v listu Efezským 1,4-5 se říká, že Bůh před založením světa v Kristu „vybral“ a předurčil i nás, „abychom se stali jeho syny“. (Vybral si lidi, ale předurčil je k synovství.) Bůh nejenže předem určil Syna k tomu, aby byl Mesiášem, ale také vybral nás v Kristu a předurčil nás, abychom se stali jeho syny. Druhý list Timoteovi 1,9 říká, že nám Bůh dal milost „před věčnými časy“. List Titovi 1,2 říká, že nám Bůh zaslíbil věčný život „před věčnými časy“. Zaslíbil nám, že budeme mít podíl na Božím životě. Tyto dva verše nám říkají, že k tomu, abychom přijali synovství, předurčil nás Bůh k milosti a životu. To vše bylo Božím úmyslem před založením světa.

Naplňování Božího plánu probíhá od založení světa

Bůh zamýšlel svůj plán před založením světa, ale naplňování jeho plánu probíhá od založení světa. Bůh uskutečňuje svůj plán v čase. Jak Bůh svůj plán uskutečňuje? Zjevení 13,8 říká, že Pán byl zabit „od počátku světa“ (KP). Kromě toho jsou od počátku světa naše jména zapsána v knize života. List Hebreům 4,3 říká, že „díla [stvoření] byla od založení světa hotova“. Matouš 25,34 hovoří o „království, které je… připraveno od založení světa“. V období času Bůh stvořil všechny věci a vykonal vykoupení skrze Krista, zapsal jména vykoupených do knihy života, tím jim dal věčný život a tak připravil své království.

Bůh si předsevzal svou věčnou vůli v první věčnosti, tedy před založením světa. To je dokonalá Boží vůle. Přestože věčný Boží plán vznikl před založením světa, je uskutečňován od založení světa tím, že prochází světem. To je povolující Boží vůle. Věčný Boží plán bude naplněn v druhé věčnosti.

© 1999 Living Stream Ministry

První vydání -- červenec 1999

Prejdite do: