evanjelium

ObrázokOTÁZKA PRVNÍ

O MILOSTI

Jaký je význam milosti?
(1) Je to něco, co člověk dostává, protože si to zaslouží?
(2) Je to něco, co člověk dostává jako doplněk toho, co si zaslouží?
(3) Je to něco, co člověk nedostane, pokud si to nezaslouží?
(4) Je to něco, čeho člověk dostane méně, protože si víc nezaslouží?
(5) Je to něco, co činí příjemce dlužníkem?
(6) Je to něco, co přímo promíjí hříchy hříšníků?
(7) Je to něco, co přímo promíjí hříchy věřících?

Bible říká: „Neboť jste zachráněni milostí“ (Ef 2,8). Znamená to, že
(1) Bůh chce, aby člověk činil dobro, má-li být spasen?

ObrázokFAKT, VÍRA A PROŽITEK

V dnešní době milosti se všechno děje „milostí“ (Ef 2,8). To, že se vše děje milostí, znamená, že všechno činí Bůh. Člověk nemusí dělat nic pro to, aby byl spasen, protože „tomu, kdo pracuje, se mzda nedává z milosti, nýbrž z povinnosti“ (Ř 4,4). Jelikož Bůh jedná s člověkem podle milosti, vznikají určitá fakta.

FAKT

Bůh vykonal pro člověka vše, co bylo třeba. Jelikož vše bylo vykonáno, existují určitá „fakta“. Jelikož jsou to existující „fakta“, člověk nemusí znovu konat to, co již bylo vykonáno. Všechny Boží skutky jsou dokonalé.

Boží milost je však spravedlivá milost. Proto je s těmito „fakty“ spojena nutnost spolupráce člověka.

ObrázokHŘÍCH, HŘÍCHY A HŘÍŠNÍK

CHARAKTER TOHOTO SHROMÁŽDĚNÍ – UČENÍ EVANGELIA

Dnes večer zahajujeme sérii setkání nad studiem Bible. Než však začneme, rád bych řekl několik slov o tom, jaká tato setkání budou. Nevím, jestli je zde někdo, kdo je mezi námi poprvé. Některým z nově příchozích dělá potíže najít toto místo podle adresy. Mnozí si stěžují, že se jim špatně hledá naše ulice. Někteří dokonce tvrdí, že ačkoliv už vlastně seděli mezi námi, nevěděli, kudy odtud po skončení našeho setkání odejít. Nevěděli, kam zahnout, aby se dostali k autodílně, kolem níž sem přišli, a nevěděli, kudy mají jít k zastávce autobusu či tramvaje. Přestože zde byli, nebyli si jisti cestou, kterou sem přišli a nedokázali si ji zapamatovat. Tak je tomu s mnoha křesťany v jejich křesťanském životě. Zeptáte-li se jich, zda věří v Boha, odpovědí, že ano. Ale zeptáte-li se jich, jak v něj uvěřili, odpovědí, že to nevědí jistě.

SObrázokPÁSA JE VĚČNÁ – ARGUMENTY PRO (1)

V několika posledních kázáních jsme poznali, že je rozdíl mezi lidským hříchem a lidskými hříchy. Poznali jsme, jak nás Bůh miluje a dává nám svou milost, jak se jeho milost projevuje v jeho spravedlnosti, jak Pán Ježíš za nás vykonal veškerou práci a čeho dosáhla jeho smrt a zmrtvýchvstání. Poznali jsme také, jak člověk může přijmout Boží spásu. Člověk nepřijímá Boží spásu prostřednictvím zákona, dobrých skutků, zpovědi, modliteb ani mnoha dalších věcí. V posledním kázání jsme poznali, jak věřit a co je víra. V tomto kázání budeme v našem studiu pokračovat.

Bible nám ukazuje, že trvání Boží spásy není dočasné, nýbrž věčné. Jinými slovy, Boží spása je člověku dána navěky, nikoliv jen načas. Jakmile je křesťan spasen, není možné, aby zahynul. Tím neříkám, že pro křesťana už neexistují žádné tresty, když je spasen.

€6,00
Obsah: 

Ak bráníme a dosvečujeme evanjelium, je veľmi nutné, aby sme správne a výstižne odpovedali každému, kto sa pýta po poznaní nadeje, ktorú v sebe chováme. Odpovede na otázky týkajíce se evanjelia musia vyrastať z koreňov pevne zapustených v pravde a ústa, ktoré ich prehovárajú, musia hovoriť vo viere. V roku 1934 vydal Watchman Nee súbor päťdesiatich najčastejších otázok ohľadom evanjelia. Jeho odpovide na tieto otázky poskytujú praktickú pomôcku pre výklad pravdy evanjelia a oporu pri podávaní života tým, ktorí načúvajú. Otázky a odpovede pokrývajú rad tém - od spravodlivosti a odpustenia až k spaseniu a hriechu. Zvlášť významný je výklad, ktorý Watchman Nee venuje dôležitým biblickým odkazom vzťahujúcím se k Zákonu, milosti, Kristovej krvi a Kristovmu dielu spásy. Kniha Otázky k evangeliu je pre veriacich užitočným prameňom, umožoňujúcím zdieľať pravdu s tými, ktorí hľadajú Pána.

Katalóg: 
Cena €6,00
Hmotnosť: 0.27 kg
Tagy: 

Stránky