Viera

HLEDÁNÍ BOHA

PRVNÍ OTÁZKA

Budeme zkoumat křesťanskou víru od jejích samotných základů. První pojem, k němuž musíme zaujmout stanovisko, je Bůh.

Přečtěme si několik veršů z Bible. Žalm 14,1 ze Starého zákona praví: „Říká blázen v srdci svém: není Boha“ (KP). Tuto větu lze též přeložit jako „Blázen nechce Boha ve svém srdci.“ Výsledek takového výroku lze najít ve druhé větě téhož verše: „Jednají zvráceně, páchají ohavnosti.“ (EP 1975).

Vezměme též pasáž z Nového zákona. V epištole k Židům 11,6 se říká: „Kdo k [Bohu] přistupuje, musí věřit, že Bůh jest.“

€6,70
Obsah: 

Po celý život a po celou dobu své služby Pánu projevoval Watchman Nee správnou vyváženost mezi znalostí objektivních biblických pravd a prožíváním subjektivních skutečností obsažených v božském zjevení. V počátečním stadiu své služby vydal článek „Fakt, víra a prožitek“. V letech 1925-1934, v raném období své služby, přednesl na tato témata četná poselství. Hovořil o božských faktech, jako jsou jistota a bezpečnost spasení a nadčasovost Kristova díla na kříži, a role víry při přijímání těchto božských faktů. Také poskytuje vhled a uvádí do prožívání a vychutnávání fakt, která Kristus vykonal.

Tato začíná článkem „Fakt, víra a prožitek“. Následující oddíly pak obsahují poselství, která se týkají témat faktu, víry a prožitku. Závěrečné poselství, „Dvě stránky pravdy – subjektivní a objektivní“ je příhodným zakončením tohoto souboru poselství svou ilustrací vyváženosti, které v křesťanském životě dosáhneme, když objektivní fakta obsažená ve Slovu obživnou skrze víru a začnou působit v našem prožitku. Jsou to jednoduchá poselství, která se výborně hodí pro nové věřící, ale zároveň obsahují hluboké poznatky užitečné i pro vyzrálé věřící.

Katalóg: 
Cena €6,70
Hmotnosť: 0.26 kg
Tagy: 
€6,50
Obsah: 

Otázka Boží existence zaměstnává lidské myšlení hledající smysl věcí. S touto otázkou se všichni vyrovnáváme po celý život, at už na ni odpovíme vírou či nevírou. V prostém, nicméně podrobném rozboru této základní otázky předkládá Watchman Nee přesvedčivé argumenty ve prospěch víry v Boha a ukazuje, že se Bůh stal člověkem, aby nám na tuto otázku osobně odpověděl. Normální křesťanská víra se zabývá naším hledáním Boha a, což je ještě důležitější, Božím hledáním nás. Boha můžeme nalézt v Kristu a v Kristu se mužeme radovat z Božího života, který byl dán všem, kdo věří. Kniha Normální křesťanská víra předkládá ve čtyřech velkých oddílech jasný pohled na naši víru, počínaje poznáním Boha, Krista a Bible, až po pochopení vykoupení, života a Ducha. 

Katalóg: 
Cena €6,50
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: