Biblia štúdium

€9,00
Obsah: 

V tejto knihe sa budeme učiť o Biblii. Biblia je zdrojom bohatých právd, ktoré sú opísané v prvých piatich knihách lekcií. Najprv uvidíme Božiu múdrosť a zvrchovanosť, ktorá stála za napísaním Biblie približne štyridsiatimi zbožnými mužmi a jej zachovaním počas tisícov rokov, aby sme aj dnes mali z nej úžitok. Na základe toho usudzujeme, že práve vďaka Bohu a dielu Ducha Svätého dokázalo tak veľa ľudí za dlhší časový úsek napísať jednu knihu s ústrednou témou, úvodom, rozvojom a jej záverom.

Druhá časť knihy sa zaoberá kľúčovými témami Biblie – Bohom, Kristom, Duchom Svätým, Kristovým krížom, človekom, spásou, večným životom, veriacimi, cirkvou, kráľovstvom, Novým Jeruzalemom, zmluvami, dispenzačnými obdobiami a Satanom. Kľúčové témy môžeme prirovnať k hlavným uliciam veľkého mesta. Po oboznámení sa s hlavnými ulicami sa dokážeme potom jednoduchšie pohybovať po meste. Preto je pre nás užitočné poznať kľúčové témy Biblie. Tieto znalosti nám umožnia rozlišovať tie pravdy, ktoré sú v Biblii obsiahnuté.

Nasledujúca časť knihy hovorí o samotných knihách Biblie. Poskytuje nám všeobecný prehľad o každej knihe – autor(i), miesto a čas vzniku. Rozoberá sa tu tiež téma, pozadie, hlavná myšlienka, všeobecný náčrt a časti kníh. V tejto sekcii sa zreteľne uvádzajú myšlienky, o čom každá knihe je. Mali by ste sa odvolať na túto sekciu predtým, ako začnete čítať ľubovoľnú knihu Biblie, rovnako počas jej čítania a aj keď skončíte čítanie. Takto pochopíte Bibliu oveľa lepšie.

Posledná časť knihy sa zaoberá naším postojom. Keď si uvedomíme, o čom vlastne Biblia je, dychtivo ju zhltneme. Biblia spolu so svetlom, ktoré máme v Pánovej obnove, tvorí nahromadené Božie zjavenie a skúseností ľudí za posledných šesťtisíc rokov. Za počiatok Biblie považujeme prehovorené zjavenie od Boha, ktoré takto pretrvalo 2 500 rokov. Toto zjavenie sa potom zaznamenávalo v priebehu 1 600 rokov. A napokon sa dostávame k interpretácii zjavenia, ktoré sa zatiaľ uskutočnilo za 1 900 rokov. V priebehu tohto dlhého procesu milióny ľudí za to obetovali svoje životy. To, čo dnes držíme v rukách, je overené a drahocenné. Musíme veriť, poznať a aplikovať biblické pravdy tak, že budeme Bibliu čítať, prečítame si ju s modlitbou, budeme slovo študovať, učiť sa ho naspamäť, prehovárať a spievať slovo denne od rána až do večera. Takýmto spôsobom sa zostavíme pravdou a pričiníme sa o vyprodukovanie nových údov kvôli vybudovaniu Tela Kristovho.

Katalóg: 
Cena €9,00
Hmotnosť: 0.4 kg
€5,20
Obsah: 

Biblia je inšpirované Božie Slovo, a mal by ju študovať každý veriaci, aby poznal nesmierne bohatý obsah Božieho zaopatrenia. Keď Boh prehovára, robí to skrze Svoje ustanovené Slovo. Preto musíme Bibliu študovať správnym spôsobom, aby mohlo Božie Slovo bohato prebývať v našom srdci. Aby sme mohli študovať Bibliu, musíme k tomu najskôr získať spôsobilosť tým, že absolvujeme potrebné duchovné vyučovanie pod Pánovým vedením. Musíme tiež používať správne metódy. O tom, ako študovať Bibliu, bolo vydaných veľa dobrých kníh, ale väčšinou z nich sa venuje iba metódami štúdia Biblie; nevenuje dostatočnú pozornosť človekovi, ktorý Bibliu študuje. Avšak aj s použitím správnych metód môžeme študovaním Biblie získať veľmi málo, ak pri tom nie je naša osoba spôsobilá pred Pánom.

V cykle posolstiev prednesených svojim spolupracovníkom v rokoch 1948 a 1949 podáva Watcham Nee vyvážený pohľad na štúdium Biblie. Okrem toho, že dáva praktický návod pre objavenie bohatstva Božieho Slova, snaží sa v rovnakej miere vysvetliť, že tí ktorí študujú Bibliu, musia byť pred Bohom spôsobilí. Až potom môžu zo Svätého Slova prijať svetlo a zjavenie

Cena €5,20
Hmotnosť: 0.19 kg