duch

<ObrázokDôležitosť  lámania

Služobník Boží skôr či neskôr zistí, že on sám je tou najväčšou prekážkou pre vlastnú prácu. Skôr či neskôr zistí, že vonkajší človek sa nezhoduje s vnútorným človekom, pretože kým vnútorný človek mieri jedným smerom, vonkajší človek chce ísť opačným smerom.  Zistí, že vonkajší človek sa nemôže podriadiť vláde ducha a nemôže kráčať podľa Božích najvyšších požiadaviek. Pochopí, že najväčšou prekážkou v jeho práci je jeho vonkajší človek a že tento vonkajší človek mu bráni používať jeho ducha. Každý služobník Boží by mal byť schopný používať svojho ducha, zaistiť Božiu prítomnosť vo svojom duchu, poznať Božie slovo prostredníctvom svojho ducha, dotýkať sa svojím duchom skutočného stavu človeka, odovzdávať Božie slovo prostredníctvom svojho ducha a vnímať a prijímať božské zjavenie svojím duchom. A predsa, vonkajší človek bráni Božiemu služobníkovi používať svojho ducha. Mnohí Pánovi služobníci sú zásadne nespôsobilí konať Pánovo dielo, pretože ešte neboli Pánom zásadne zlomení.

ObrázokVÝZNAM SLOVA DUCH V BIBLI 

A ZÁKLADNÍ ZJEVENÍ 
O BOHU A ČLOVĚU VE SVATÉM PÍSMU

V tomto cyklu kázání zůstáváme u základního tématu křesťanského života. Abychom mohli prožívat křesťanský život, je zajisté nutné znát Boha, Pána, Krista, jako Ducha. Musíme také vědět, že k tomu, abychom mohli tohoto Ducha vychutnávat, máme v sobě ducha.

Již od mládí miluji Bibli a studuji ji dlouhá léta. Zjistil jsem, že Bibli můžeme studovat dvojím způsobem. Buď podle litery, nebo v Duchu. Pavel řekl: „Litera zabíjí, ale Duch obživuje“ (2K 3,6). Pánovo slovo musíme znát nejen podle litery, ale podle Ducha. Jediným autorem Bible je Duch (2Pt 1,21; 2S 23,2). Během let jsme mnohokrát kázali o Duchu jako dovršení trojjediného Boha.

€5,50
Obsah: 

Každý kresťan, ktorý uveril a prijal Krista má túžbu v ňom aj rásť. Najväčšou prekážkou v živote človeka k prežívaniu tohto rastu však nie sú vonkajšie okolnosti a ani ťažobu prostredia. Je to myseľ, ktorá potrebuje obnoviť, vôľa, ochotná podvoliť sa Bohu a emócie, ktoré potrebujú ustálenosť. V lámaní vonkajšieho človeka a oslobodzovaní ducha Watchman Nee predstavuje jasný obraz potreby lámania vonkajšieho človeka, aby mohol život Krista v našom duchu prúdiť ako pramene živej vody, ktoré by občerstvovali a budovali Boží ľud. V novom a revidovanom preklade tejto duchovnej klasiky Watchman Nee ponúka kľúčový pohľad na Biblické zjavenie o nevyhnutnosti oddelenia nášho ducha od našej duše.

Katalóg: 
Cena €5,50
Hmotnosť: 0.17 kg
Tagy: 
€6,70
Obsah: 

Již více než sedmdesát let pomáhají věřícím klasické spisy Watchmana Nee o duchovním růstu dosahovat pokroku v následování a získávání Krista. Pomáhají poedevším tím, že ukazují, jak mají věřící Pánu dovolit, aby je plně získal. Před prvním vydáním v roce 1928 napsal Watchman Nee o svém pověření a o svém přání pro čtenáře knihy Duchovní člověk: „Nejvíce skličující zkušeností věřících je, že ve snaze o pokrok na duchovní stezce nenacházejí správnou cestu. Tápou tedy v temnotě, občas s nadějí, občas zoufalí, rok za rokem váhavě přešlapují na křižovatce a nevědí, koho se zeptat, jak dál. Autor této knihy byl jedním z nich. Proto kniha klade důraz na jasné vedení po správné stezce. Každá kapitola této knihy je zaměřena na to, aby vedla věřící správným směrem. Proto tedy všichni, kteří s upřímným srdcem hledají Boha, mohou postupovat krok za krokem. Téměř každá kapitola začíná z pohledu hříšníka a pokračuje postupně až k vrcholu duchovního života."

Katalóg: 
Cena €6,70
Hmotnosť: 0.3 kg
Tagy: 
€5,20
Obsah: 

Biblické zjevení o Duchu ukazuje touhu Boha být přijímán, zakoušen a vychutnáván člověkem. Biblické zjevení o lidském duchu ukazuje jedinečný prostředek, díky němuž člověk může poznávat a prožívat Boha. Bůh je Duch, aby s ním člověk mohl být ve styku a přijímat jej, a člověk má lidského ducha, aby kontaktoval a obsahoval Boha. Skrze víru v Krista se náš duch narodil z Ducha Svatého, my jsme připojeni k Pánu jako jeden duch a Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme Boží děti.

V knize Duch s naším duchem Witness Lee podává hluboký, osvětlující, a přesto úžasně praktický pohled na to, jak v Novém zákoně věřící prožívají Boha. Předložením uceleného, biblického pohledu na Božího Ducha i lidského ducha Witness Lee ukazuje, že pravá duchovní zkušenost není otázkou vnějšího chování či přizpůsobení se určitým pravidlům a omezením. Naopak, pravá duchovnost vychází z poznání Ducha, který je s naším lidským duchem. Touha Boha být přijímán a vychutnáván svým lidem se může uskutečnit pouze podle toho, jak se naučíme chodit podle Ducha v našem duchu. Kniha Duch s naším duchem slouží během tohoto učebního procesu jako neocenitelný průvodce.

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.19 kg
Tagy: 

Stránky