Modlitba

€4,00
Význam a zámer modlitby - predná strana
Obsah: 

Modliť sa znamená vstrebávať Boha a vyjadrovať Ho. V každej modlitbe by sme sa mali dotýkať Boha a dovoliť Mu, aby nami prešiel a vyjadril sa cez nás. Keď sa takto modlíme, Boh nás pomaže a viac sa s Ním zmiešame. Následne budeme vedieť, že Bohje naše všetko. Spoznáme tiež, že je vždy s nami a je naším zaopatrením v každej potrebe.

Evanjelium podľa Jána 15:7 hovorí: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ Tento verš predkladá tri kľúčové záležitosti. Najprv musíme zostávať v Pánovi. Zostávať v Pánovi znamená mať s Ním spoločenstvo. Potom v nás musia zostať Pánove slová. Keď zostávame v Pánovi a sme s Ním v neustálom spoločenstve, On v nás prehovára. A napokon, prosíme Pána podľa želania nášho srdca. Takéto prosby alebo modlitby pochádzajú z Pánovho hovorenia v našom vnútri. Pokiaľ máme spoločenstvo s Pánom, bude k nám prehovárať. Keď Pán hovorí, máme slová, ktorými Ho môžeme prosiť, to znamená modliť sa k Nemu.

Cena €4,00
Hmotnosť: 0.12 kg
Tagy: 

Obrázok

„Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a pokárej ho jen mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal jsi svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže je neposlechne, pověz to shromáždění; jestliže však neposlechne ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník.

 Amen, pravím vám, cokoli svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Amen, opět vám pravím: shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoli věci, o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,15-20)

Těchto několik veršů můžeme rozdělit do dvou částí. První část tvoří verše 15-17, druhou část verše 18-20. Čteme-li pozorně, zjistíme, že obě tyto části spolu souvisí.

€1,00
Obsah: 

Kresťanský život je plný významu a zmyslu, avšak mnohí ľudia nerozumejú základným prvkom tohto života prezentovaného v Božom Slove, Biblii. Pre tých, ktorí sa rozhodli rásť v Kristovi, založia tieto posolstvá pevný základ pre bohatý a zmysluplný kresťanský život.

Celá séria sa skladá z týchto brožúr:
Tajemství lidského života, Jistota; bezpečnost a radost ze spásy; Vzácná Kristova krev; Lidský duch - klíč k prožívání Krista; Vzývání Pánova jmena; Čtení Slova modlitbou; Čas s Pánem; Dva princípy života; Život oltáře a stanu. 

Cena €1,00
Hmotnosť: 0.02 kg
Tagy: 
€3,70
Obsah: 

Ve světě, který Boha zoufale potře-buje, je Bůh zdánlivě omezen ve své působnosti a není schopen plnit svůj záměr. Avšak Boží možnosti jsou neomezené, přestože lidské potřeby neznají hranic. To, co je omezeno je Boží ochota pracovat bez plné spoluúčasti církve, která se na jeho práci podílí modlitbou. Modlitba církve připravuje cesty, kterými Bůh naplňuje svůj věčný záměr. V knize Služba církve modlitbou Watchman Nee uvádí biblické zásady modlitby, která může na zemi svazovat to, co bylo svázáno v nebi, a rozvazovat to, co bylo v nebi rozvázáno. Modlitba církve účinně překonává každé omezení a nedokonalost v naplňování Boží vůle.

Cena €3,70
Hmotnosť: 0.12 kg
Tagy: 
€3,70
Obsah: 

Ve světě, který Boha zoufale potře-buje, je Bůh zdánlivě omezen ve své působnosti a není schopen plnit svůj záměr. Avšak Boží možnosti jsou neomezené, přestože lidské potřeby neznají hranic. To, co je omezeno je Boží ochota pracovat bez plné spoluúčasti církve, která se na jeho práci podílí modlitbou. Modlitba církve připravuje cesty, kterými Bůh naplňuje svůj věčný záměr. V knize Služba církve modlitbou Watchman Nee uvádí biblické zásady modlitby, která může na zemi svazovat to, co bylo svázáno v nebi, a rozvazovat to, co bylo v nebi rozvázáno. Modlitba církve účinně překonává každé omezení a nedokonalost v naplňování Boží vůle.

Katalóg: 
Cena €3,70
Hmotnosť: 0.12 kg
Tagy: 

Stránky