Zjavenie

ObrázokŽIVOT PODLE GENESIS 1

ZEMĚ SE STALA PUSTOU A PRÁZDNOU

Přísně vzato, Genesis 1 není záznam o stvoření. Takové pojetí je mylné. Genesis 1 je záznam o životě. Když jsem byl mladý, učili mě, že l. verš podává téma celé kapitoly. Ovšem 2. verš začíná spojkou „a“ (podle KJV; „nyní“ podle interlineárního hebrejsko-anglického překladu The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament, The Zondervan Corporation 1987). Tato spojka dokazuje, že 1. verš není téma, ale jen začátek záznamu. Verš 1 říká: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“ Verš 2 pak pokračuje: „A země se stala pustou a prázdnou; a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami (podle angl. orig. vycházejícího z hebrejského textu za pomoci KP). Hebrejské slovo pro výraz „stala se“ je stejný jako slovo použité v Genesis 19,26, kde se mluví o tom, jak se Lotova manželka proměnila v solný sloup. Lotova manželka byla žena, ale stalo se z ní něco jiného.

ObrázokBOŽÍ PLÁN

Božské zjevení v šedesáti šesti knihách Bible je nesmírně hluboké. Toto hluboké zjevení spočívá v sedmi základních bodech. Prvními třemi body jsou Boží plán, Kristovo vykoupení a aplikace Ducha. V těchto třech bodech je obsažena božská Trojice – Bůh, Kristus a Duch. To, co Bůh naplánoval, uskutečnil skrze Kristovo vykoupení. To, co uskutečnil v Kristu, nám udílí skrze Ducha. Posledními čtyřmi body jsou věřící, církev, království a konečné dovršení – Nový Jeruzalém. V této kapitole se budeme zabývat prvním tématem základního zjevení v Bibli – Božím plánem.

Boží zalíbení – touha Božího srdce

Bible jasně zjevuje Boží plán. Většina křesťanů si nesmírně cení dvou z Pavlových spisů – epištoly Římanům a epištoly Efezským.

€5,20
Obsah: 

Bible jako úplné Božské zjevení je hluboká a přestože odhaluje mnoho pravd, její základní zjevení se skládá ze sedmi zásadních témat - Boží plán, Kristovo vykoupení, aplikace Ducha, věřící, církev, království a nový Jeruzalém.

V knize Zásadní zjevení ve svatých Písmech předkládá Witness Lee jasný pohled Bible, který vede k porozumění a proživání jejího vlastního obsahu. Je nám ukázáno, že Boží plán, udílet se člověku jako život, obsahuje vyvolení, předurčení a stvoření; že Kristus uskutečnil Boží plán skrze své vykoupení; a že vše, co Otec naplánoval a Syn uskutečnil, Duch aplikuje na věřících, kteří tvoří církev. Též vidíme, že království, sféra, ve které Bůh provádí svůj záměr, bude dovršeno v novém Jeruzalémě jakožto konečném vyjadření božského života, naplňujícím touhu Božího srdce.

Cena €5,20
Hmotnosť: 0.19 kg
Tagy: 
€5,20
Obsah: 

ZÁKLADNÍ ZJEVENÍ VE SVATÝCH PÍSMECH

Bible jako úplné Božské zjevení je hluboká a přestože odhaluje mnoho pravd, její základní zjevení se skládá ze sedmi zásadních témat - Boží plán, Kristovo vykoupení, aplikace Ducha, věřící, církev, království a nový Jeruzalém.

V knize Zásadní zjevení ve svatých Písmech předkládá Witness Lee jasný pohled Bible, který vede k porozumění a proživání jejího vlastního obsahu. Je nám ukázáno, že Boží plán, udílet se člověku jako život, obsahuje vyvolení, předurčení a stvoření; že Kristus uskutečnil Boží plán skrze své vykoupení; a že vše, co Otec naplánoval a Syn uskutečnil, Duch aplikuje na věřících, kteří tvoří církev. Též vidíme, že království, sféra, ve které Bůh provádí svůj záměr, bude dovršeno v novém Jeruzalémě jakožto konečném vyjadření božského života, naplňujícím touhu Božího srdce.

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.19 kg
Tagy: 
€5,20
Obsah: 

Mnozí křesťané vědí, že Kristus je spasitel, ale Bible zjevuje jeden aspekt Krista, který je pro Boha mnohem důležitější a který přesto mnoha věřícím uniká. V knize Zásadní zjevení života v Písmu hovoří Witness Lee o ústřední biblické pravdě poznání a prožívání Krista jako života. Kromě toho, že kniha předkládá tuto pravdu, nabízí mnoho praktických příkladů toho, jak se můžeme radovat z „Krista jako našeho života“.

Ještě dříve než vstoupil hřích do Božího stvoření, hovoří svaté Písmo o Boží touze vložit sám sebe do člověka a stát se pro něj životem. Boží touhou je, aby jej člověk na zemi vyjadřoval a reprezentoval, a Kristovo vykoupení znovuotevírá člověku cestu, po které může postupovat k tomuto cíli skrze prožívání a radost z Krista jako života. V celé Bibli se postupně odhaluje, že je možné prožívat Krista jako život. Starý zákon předkládá mnoho předobrazů Krista jako našeho zaopatření životem a Nový zákon jasně ho-voří o věřících, kteří jsou spaseni jeho životem skrze Ducha života. Skrze životodárného Ducha jsou věřící obnovováni, posvěcováni, pomazáváni, posilováni a nakonec budováni v tělo Kristovo jako jeho hromadné vyjádření. Kéž všichni poznáme tuto zásadní pravdu!

Katalóg: 
Cena €5,20
Hmotnosť: 0.2 kg
Tagy: