ZÁSADNÍ ZJEVENÍ ŽIVOTA V PÍSMU

ŽIVOT PODLE GENESIS 1Obrázok

Biblické texty: Gn 1,1-31

ZEMĚ SE STALA PUSTOU A PRÁZDNOU

Přísně vzato, Genesis 1 není záznam o stvoření. Takové pojetí je mylné. Genesis 1 je záznam o životě. Když jsem byl mladý, učili mě, že l. verš podává téma celé kapitoly. Ovšem 2. verš začíná spojkou „a“ (podle KJV; „nyní“ podle interlineárního hebrejsko-anglického překladu The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament, The Zondervan Corporation 1987). Tato spojka dokazuje, že 1. verš není téma, ale jen začátek záznamu. Verš 1 říká: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“ Verš 2 pak pokračuje: „A země se stala pustou a prázdnou; a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami (podle angl. orig. vycházejícího z hebrejského textu za pomoci KP). Hebrejské slovo pro výraz „stala se“ je stejný jako slovo použité v Genesis 19,26, kde se mluví o tom, jak se Lotova manželka proměnila v solný sloup. Lotova manželka byla žena, ale stalo se z ní něco jiného. Země, kterou Bůh původně stvořil, měla dobrý tvar, ale tato země se stala beztvarou; stala se pustou a prázdnou. Izajáš 45,18 (KP) nám říká, že Bůh zemi nestvořil „na prázdno“. Hebrejské slovo pro „prázdno“ je stejné jako slovo v Genesis 1,2. Bůh nestvořil zemi pustou, ale ona se pustou stala. Byl to důsledek vzpoury Satana, která je zaznamenána v Izajášovi 14 (v. 9-14) a v Ezechielovi 28 (v. 12-18). V důsledku Satanovy vzpoury Bůh odsoudil celý svět a proto se země stala pustou a prázdnou.

V Genesis 1,2 se vyskytují čtyři slova, která popisují zpustošení země pod Božím soudem: pustá, prázdná, propast, tma. Země se stala pustou a prázdnou a nad propastí byla tma. Nad povrchem země byla propast a nad propastí byla tma. To ukazuje, že tam nebyl život, ale smrt. Obraz země, která se stala pustou a prázdnou a kde nad propastí byla tma, je obrazem smrti.

VZNÁŠEJÍCÍ SE DUCH

Na pozadí smrti pak Písmo pokračuje: „A Duch Boží vznášel se nad vodami.“ Slovo pro „vznášel“ je stejné jako výraz v Deuteronomiu 32,11. Tento verš říká, že Bůh je jako orel, který rozprostírá křídla, své mládě bere a na své peruti je nosí. Cílem Božího Ducha, který se vznášel a rozprostíral svá křídla nad mrtvým prostorem, bylo zplodit život. Orlice rozprostírá křídla nad vejci, na kterých sedí, aby vznikl život. Když se Bible poprvé zmiňuje o Božím Duchu, nazývá ho vznášejícím se Duchem. To, že jde o vznášejícího se Ducha, naznačuje, že Genesis 1 není pouze zápisem o Božím stvoření, ale zápisem o životě. Boží Duch se vznášel nad vodami, aby zplodil život.

BOŽÍ DÍLO OBNOVY A DALŠÍ STVOŘENÍ VEDOUCÍ KE VZNIKU ŽIVOTA

Verš 3 říká: „I řekl Bůh: ,Buď světlo!‘ A bylo světlo.“ Světlo přichází, aby dalo vznik životu. Tam, kde je tma, je smrt. Tam, kde je světlo, je život. V Genesis 1 nastalo světlo především kvůli životu, nikoliv kvůli stvoření. Genesis 1 není pouze záznam o stvoření, ale především záznam o životě. Verš 4 říká: „Viděl [Bůh], že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.“ Oddělení světla od tmy má sloužit vzniku života. Když jsme byli spaseni, vstoupilo do nás božské světlo, které vykonalo dílo oddělení či rozdělení. To, co patří světlu, bylo odděleno od toho, co patří tmě. Světlo přichází kvůli životu a odděluje pozitivní věci od negativních. Verš 5 říká: „Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.“ Dnes měříme dny počínaje ránem a konče večerem, ale podle Bible začíná den večerem a končí ránem. Způsob, který používá Bible, je lepší než náš lidský způsob. Podle lidské metody se den chýlí od rána k večeru, ale podle Bible stoupá od večera k ránu. Večer je minulostí, nyní je tu ráno. Tma je minulostí, nyní je tu světlo. Smrt je minulostí, nyní je tu život.

Verše 6-8 zaznamenávají, co se událo druhého dne: „I řekl Bůh: ,Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!‘ Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem.“ Slovo „klenba“ lze také přeložit „obloha“. Obloha je prostor naplněný vzduchem, oddělující vody pod ním od vod nad ním proto, aby vznikl život. Nejprve bylo světlo odděleno od tmy a pak vzduch oddělil vody nahoře od vod dole. Původně byly vody nahoře a vody dole spojeny v jedno, ale pak přišel vzduch, aby je oddělil. Nestalo se to kvůli stvoření, ale kvůli životu.

Třetího dne proběhl třetí krok oddělování. Všechny vody byly shromážděny na jedno místo a objevila se souš (v. 9). Všechny vody se musely nahromadit na jedno místo, aby z mrtvé vody mohla vystoupit souš. Prvním krokem v oddělování bylo oddělení světla od tmy. Druhým krokem bylo oddělení vod nad oblohou od vod pod oblohou. A třetím krokem bylo oddělení souše od vod pod oblohou. Světlo, vzduch a suchá země mají sloužit vzniku života. Když proběhly tyto tři kroky, země vydala rozmanité formy života. Verš 11 (KP) mluví o trávě, bylinách a stromoví. V rostlinném světě tráva představuje nejnižší formu a stromy nejvyšší. Tráva, byliny a stromy představují různé druhy flóry čili rostlinného života, života, který nemá vědomí.

Bylo třeba, aby existoval vyšší stupeň života, ve kterém by bylo vědomí. Proto bylo zapotřebí většího světla. Bez většího světla nemůže existovat vyšší stupeň života. Proto tedy čtvrtého dne světlo zesílilo a bylo vydatnější. Vznikla dvě důležitá světla: jedno větší, aby vládlo ve dne, a druhé menší, aby vládlo v noci (v. 16). Vedle těchto dvou hlavních světel vznikly také hvězdy. Čtvrtého dne světlo zesílilo. Světlo čtvrtého dne má sloužit vyšší formě života.

Pátého dne vznikl vyšší život, ve kterém bylo vědomí – život ve zvířatech žijících v mrtvých vodách a život ve vzduchu (v. 20-21). Život, který se může pohybovat ve vzduchu, je transcendentní život a je vyšší než život v mrtvých vodách.

Šestého dne země vydala nejrůznější druhy živočichů. Tito živočichové se dají rozdělit do tří kategorií: dobytek, plazi a zvěř (1,24). Šestého dne Bůh stvořil nejvyšší formu života z říše zvířat. A šestého dne stvořil i nejvyšší formu života vůbec, lidský život. Nejprve tedy existoval rostlinný život, pak živočišný život a nakonec lidský život. Lidský život nejen obsahuje vědomí, ale má také podobu Boha a je nadán Boží autoritou (Gn 1,26). Nejvyšším stvořeným životem je život lidský. Tento nejvyšší život ke odhalen v Genesis 2 jako božský život (v. 7).

Když Bůh obnovoval a dále tvořil svět, vše, čemu dal vzniknout, prohlásil za „dobré“. Prvního dne „viděl, že světlo je dobré“ (1,4). Třetího dne se objevila souš a na ní vznikl rostlinný život. I tehdy Bůh viděl, že je to dobré. Země vystupující z mrtvých vod byla předobrazem Krista ve vzkříšení. Stejně jako se Země vynořila třetího dne, tak byl i Kristus třetího dne vzkříšen z vod smrti. Kristus byl vzkříšen z mrtvých vod třetího dne a z tohoto vzkříšeného Krista vzešly všechny aspekty života. Čtvrtého dne se ukázalo slunce, měsíc a hvězdy a Bůh viděl, že je to dobré. Pátého dne vznikl živočišný život. Bůh nejen viděl, že je to dobré, ale také zvířatům požehnal, aby byla plodná a množila se. A konečně v posledním verši Genesis 1 „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré“. U předchozích stvořených věcí Bůh viděl, že je to pouze dobré. Na konci Genesis 1 Bůh viděl, že je to velmi dobré, protože už existoval člověk. Člověk je velmi dobrou částí Božího stvoření, protože je středem Božího stvoření. Bůh viděl, že je to „velmi dobré“, protože v té době už měl člověka, který mohl vyplnit Boží záměr životem a v životě.

VĚTŠÍ SVĚTLO PRO VYŠŠÍ ŽIVOT

Genesis 1 zjevuje, že větší světlo se vždy pojí s vyšším životem. Prvního dne Bůh řekl: „Buď světlo!“ Čtvrtého dne se pak světlo zvětšilo. A konečně sedmého dne přišlo největší světlo, Bůh sám. Počáteční světlo bylo určeno pro nevědomý život, větší světlo sloužilo vědomému životu a největší světlo bylo určeno božskému životu. Genesis 1 takto zachycuje život.

ČTYŘI KROKY ODDĚLENÍ

Již jsme uvedli, že podle Genesis 1 byly vykonány čtyři oddělující kroky: světlo bylo odděleno od tmy, vody pod klenbou byly odděleny od vod nad klenbou, země byla oddělena od mrtvých vod a čtvrtého dne byl den oddělen od noci. Do čtvrtého dne nebyly dny tak zřetelné. Čtvrtého dne Bůh stvořil větší světlo, aby vládlo ve dne a menší světlo, aby vládlo v noci. Tím byl den zřetelně oddělen od noci.

Lidský život vstoupil na dějiště po čtvrtém dni, poté co proběhly všechny čtyři kroky oddělení. Když byly provedeny všechny čtyři kroky, Bůh mohl stvořit člověka, aby byl Božím obrazem podle Boží podoby. Lidský život, který je Božím obrazem podle Boží podoby, je nejvyšším stvořeným životem. Bůh stvořil člověka podle své podoby. Všechny ostatní druhy života jsou stvořeny každý podle svého „pokolení“ (KP). Lidský život však není stvořen podle lidského pokolení, nýbrž podle pokolení Božího.

DALŠÍ BOŽÍ STVOŘENÍ PODLE POSLOUPNOSTI ŽIVOTA

Bůh stvořil všechny věci podle posloupnosti života. Rostlinný život, živočišný život, lidský život a božský život představují v Genesis 1 a 2 čtyři úrovně života. Mluví se tu o nich v pořadí od nejnižší po nejvyšší. Různé druhy rostlinného a živočišného života se tu vyskytují ve stejném pořadí, tedy od nejnižšího k nejvyššímu. Na nejnižším stupni rostlinného života je tráva. Pak následují byliny a nakonec stromy. Pokud jde o živočišný život, mluví se tu nejprve o rybách, pak o ptácích. Lidský život je úžasný, protože se podobá Bohu. Je to život vlastní Bohu, život podle Božího pokolení, život obsahující obraz Boha, Boží podobu, život, kterému byla svěřena božská autorita a který je touto autoritou obdařený proto, aby reprezentoval Boha na této zemi. Lidský život je nejvyšším ze všech stvořených životů. Je pouze nižší než nestvořený božský život.

BOŽÍ ZÁMĚR

Předchozí studium nám umožňuje, abychom si uvědomili, že Božím záměrem v Genesis 1 je ukázat nám touhu Božího srdce, pokud jde o život. Nakonec, v Genesis 2 je stvořenému člověku ukázán strom života. Genesis 1 a 2 nás vede k tomuto jednomu bodu života. Podle Božího záměru má člověk přijmout Boha jako božský život. Záznam Božího stvoření je tak jednoduchý, protože Bůh nekladl hlavní důraz na jednotlivé body a aspekty svého stvoření. To nebyl Boží záměr. Bůh se zaměřil na jedinou věc – na život. Božím záměrem od samého počátku bylo, aby ho člověk přijal jako božský život a mohl se tak stát vyjádřením Boha v tomto vesmíru.

 

© 1999 Living Stream Ministry
První vydání -- červenec 1999

Prejdite do: 
Tagy: